Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEZAG. — HET KERKELIJK GEZAG EN DE ANARCHIE.

Eens echter zal God ook hierin Zijn Gratie terugtrekken.

De Schrift toch leert ons, dat de anti-Christelijke macht in deze wereld al doorwerkt. Wat deze macht in haar volle openbaring thans nog wederhoudt, is juist het Overheidsgezag. Maar eens zal dat uit het midden weggenomen worden en dan zal dc ongerechtige geopenbaard worden. (2 Thess. 2:7.)

Maar dan is ook het einde nabij en verschijnt Christus in Zijn toekomst.

Is het Anarchisme, gelijk het zich in het leven der tegenwoordige maatschappij openbaart, de uiterste gradatie, de meest krasse vorm van de zonde tegen het vijfde gebod, niemand onzer, die gruwt van het „Anarchisme van de daad", vergete, dat de wortel ook van deze zonde schuilt in zijn hart. , 4

God niet vreezen en daarom geen mensch ontzien.

Dat is de zonde van de vrouw, die ingaat tegen het gezag van haar man; van de kinderen, die ingaan tegen het gezag hunner ouders ; van de dienstbaren, die geen heeren en vrouwen ; van de knechten, die geen meesters willen; de zonde van niet onderdanig te willen zijn aan het gezag in gezin en maatschappij, Staat en Kerk; de zonde die, naar ons Avondmaalsformulier — dat uitsluit van 's Heeren dienst „allen, die tweedracht, sekten en muiterij in kerkelijke en wereldlijke regeeringen begeeren aan te richten ; allen, die hunne ouderen en overheden ongehoorzaam zijn," — indien zij niet wordt ondergehouden door genade, indien zij gewillig wordt begaan, een merkteeken is van het „geen deel in het Rijk van Christus hebben".

God wil de Autoriteit in Gezin, Maatschappij, Staat en Kerk, en Hij toornt tegen de Anarchie.

Sluiten