Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vernietigen in tegenstelling niet veranderen zal nu zijn geheel opheffen, terzijdestellen van do Grondwet in haar geheel, vervangen van don constitutioneelen door den absoluten of den monarchalen door den republikeinschen regeeringsvorm. Veranderen is dan gedeeltelijk opheffen door het stellen van andere regelen, niet behoud evenwel van het regeeringstelsel in hoofdzaak.

Veranderen der orde van troonopvolging is eenen later geroepene doen voorgaan aan eenen eerder rechthebbende; de orde blijft in beginsel bestaan maar wordt gewijzigd door omkeering van de onderlinge opvolging of uitsluiting van een deel der geroepenen. Do orde wordt daarentegen vernietigd wanneer zij geheel wordt afgebroken, wanneer do bestaande dynastie wordt ontzet en voor haar eene nieuwe in de plaats gesteld.

:i. Voor de bijkomende straf zie art. 106.

Artikel 95.

Hij die door geweld of' bedreiging met geweld eene vergadering van den Regeeringsraad uiteenjaagt, lol het nemen of niet nemen van eenig besluit dwingt, of een lid uil die vergadering verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

Hij die door geweld of bedreiging met geweld opzettelijk een lid van den Regeeringsraad verhindert de vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht Ie vervullen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

1. In onze tegenwoordige wetgeving zal men te vergeefs zoeken naar den Regeeringsraad. In do Grondwet vóór 1887 werd hij ook niet uitdrukkelijk genoemd, maar uit het in art. 47 voorkomende eedsformulier was af te leiden wat voor den Regeeringsraad gehouden moest worden. De leden der gecombineerde vergadering van don Raad van State en de hoofden der niinisterieele departementen, hot koninklijk gozag onder zekere omstandigheden waarnemende, legdon don eed af: ik zweer dat ik als lid van den Regeeringsraad, enz.

Toen na de herziening van de Grondwet in 1887 bij art. 45 do waarneming van hot koninklijk gezag aan den Raad van State alleen werd opgedragen, verviel de afzonderlijke eed, en daarmede vordwoon hot woord Regeeringsraad uit do Grondwet 1).

1) |n het wijüigingsontwerp van don Minister C'ort van der Linden (1900) wordt daarom gesproken van den Raad van State, waarnemende het Koninklijk gezag.

Sluiten