Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Grondwet toepasselijk werd geacht. De hoofden der ministerieele departementen in rade vereenigd vormen geenen Regeoringsraad maaiden Ministerraad 1).

2. In het eerste lid wordt de Kegeeringsraad beschermd wanneer hij vergaderd is, hetzij in zijn geheel door de strafbepaling togen liet uiteenjagen van de vergadering of het oefenen van dwang omtrent do besluiten, hetzij in een zijner leden door die op het verwijderen van een lid uit de vergadering.

Bij de aanwijzing van de vergaderingen is men niet zeer duidelijk geweest; er staat: die eene vergadering uiteenjaagt of een lid uit die vergadering verwijdert. Het gebruik van „eene" is juist, hier is blijkbaar gedoeld op elke der vergaderingen van den Raad (ef. ook de Memorie van toelichting op art. 121): maar het gebruik van „die" zou doen denken dat men strafbaar een lid slechts kan verwijderen uit de vergadering die uiteengejaagd is, wordt of zal worden. Toch is dit natuurlijk niet de strekking der bepaling; „die vergadering" beteekent eene zoodanige vergadering, d. i. eene vergadering van den Raad: ook hier had men eenvoudig kunnen zeggen: eene vergadering.

In het tweede lid wordt nu weder eene andere bepaling gevonden: de vergadering, alsof de Raad slechts ééne vergadering kon houden. Hier mag niet gedacht worden aan „de vergadering" voor: de gezamenlijke vergaderingen, alle vergaderingen die de Raad houdt; de wetgever kan niet bedoeld hebben van bescherming door de strafwet verstoken te houden hem die van enkele vergaderingen verwijden! gehouden wordt of verhinderd wordt in enkele vergaderingen vrij en onbelemmerd zijnen plicht te vervullen.

Ook kan niet gelezen worden de Vergadering in den zin van: het College, de Raad; de leden kunnen toch niet den Regeeringsraad bijwonen, wel zijne samenkomsten of vergaderingen; deze lezing is daarentegen weder noodzakelijk in het eerste lid, waarin gesproken wordt van het dwingen van de vergadering: men kan toch niet de vergadering, wel de vergaderden tot iets dwingen. In dezen zin kwam het woord ook voor in art. 42 en 47 der Grondwet vóór de wijziging van 1SS7 -).

In het tweede lid moet nu ook gelezen worden: eene vergadering.

3. Bij de omschrijving der misdrijven heeft de wetgever hier de

'I Vgl. ook Polenaar en Heemskerk, aanteekening ti en het alfabetisch register in vore Rpgeeringsraarl.

") Vgl. Polenaar en Heemskerk, aanteekening 13.

Sluiten