Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl in hot hier Itedoelde geval de ambtsuitoefening zelve op misdadige wijze plaats vindt. In zoo verte motiveerde de Memorie van toelichting onjuist.

Niettemin is art. 44 toepasselijk, doch in zijn eerste gedeelte doordien een bijzondere ambtsplicht is geschonden; de gezant toch heeft tot bijzonderen ambtsplicht ten voordeele van den staat de hem opgedragene onderhandelingen te voeren; voert hij ze nu ten nadeele van den staat, dan overtreedt hij art. 99 en schendt daarbij dien plicht; de schending is hier niet identiek met het misdrijf').

7. Voor de bijkomende straf zie art. 106.

Artikel 100.

Mot gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt geslrall: |u hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niel I te trokken is, opzettelijk eeltige handeling verricht waardoor de onzijdigheid van den staat wordl in gevaar gebracht, of eenig bijzonder voorschrift tot handhaving der onzijdigheid van regeeringswege gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt; li", hij die, in tijd van oorlog, eenig voorschrilt van regeeringswege in het belang der veiligheid van den staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedI.

1. Het misdrijf, in no. 1 van dit artikel omschreven, splitst zich weder in twee onderdoelen: het verrichten van handelingen waardoor de onzijdigheid van den staat in gevaar wordt gebracht, en liet overtreden van eenig bijzonder voorschrift tot handhaving der onzijdigheid van regeeringswege gegeven en bekend gemaakt.

Deze onderdeden verschillen onderling ton aanzien van den omvang van het gevorderde opzet : blijkens de plaatsing van liet woord „opzettelijk" in het eerste dool wordt daar kennis gevorderd van hot voor

1) Zie aanteekening 3 op art. 41. Anders Polenaar en Heemskerk, aanteekening 2, die, do Memorie van toelichting op eene enkele onjuistheid betrappende, hare hoofdstrekking miskennen. Zij geeft allerminst aanleiding tot hnnne beschuldiging dat de wetgever eene te lage straf op het misdrijf heeft gesteld en nu het aequivalent zoekt in de strafverzwaring krachtens art. 44 of door eoncursus. Kr wordt enkel, zij het ook wellicht overtollig, gewezen op de gevallen waarin strafvfrhooging kan voorkomen.

Sluiten