Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesproken. Is de bedoeling: dooi' verraad aan den vijand overleveren, clan is het naast „in 's vijands macht brengen" overtollig. Wellicht is ook bedoeld: de aanwezigheid verraden, docli dan blijkt niet welke zin er eigenlijk aan gehecht is.

Minder gewoon is ook de constructie: liet leger vernielen of onbruikbaar maken. Men heeft hier wat veel in óéne zinsnede willen samendringen.

Bezette plaats of post zal elke plaats (stad, dorp, huizengroep) zijn waar zich een deel der krijgsmacht bevindt, versterkte plaats elke versterking (fort, schans, batterij), ook wanneer zij niet is bezet. Versterkte niet bezette plaatsen zullen trouwens in oorlogstijd schaarsch zijn.

De uitdrukking „middelen van gemeenschap" is zóó ruim dat zij omvat zoowel datgene waardoor als datgene waarlangs de gemeenscha)) kan worden onderhouden: voertuigen, telegraaflijnen, signaalinrichtingen, maar ook land- en water-wegen.

Onder magazijn dient verstaan te worden een gevuld magazijn. Men heeft blijkbaar niet het vernielen van een inagazijngebouw, maar van den voorraad levensmiddelen of andere goederen, niet vallende onder liet begrip krijgsvoorraad, voor oogen gehad. Vernieling van het gebouw alleen kan wel niet eene daad van hulp aan den vijand of van benadeeling van den staat tegenover den vijand genoemd worden.

8. In de tweede plaats wordt sub 1° genoemd het beletten, belemmeren of verijdelen van tot afweer of aanval beraamde of uitgevoerde onderwaterzetting of ander militair werk.

De samenvoeging van beletten, belemmeren en verijdelen wijst er op dat beletten is voorkomen, belemmeren moeielijk maken en verijdelen de uitwerking opheffen t). Ook hier is de zin te veel samengedrongen; men kan iets dat beraamd is alleen beletten, iets dat uitgevoerd is verijdelen , en belemmeren datgene waarvan de uitvoering is aangevangen.

Beraamd militair werk schijnt voorts te wijzen op militairen arbeid, het opwerpen van een militair werk (werkstuk).

9. In no. 2 wordt eene daad genoemd die overeenkomt met hetgeen strafbaar is gesteld bij art. 98. Van het mededeelen van inlichtingen geldt hetgeen daar in aanteekening 3 gezegd werd; over in handen spelen zie aanteekening 1 aldaar.

10. Het teweegbrengen of bevorderen van oproer, muiterij of desertie is de generieke benaming van handelingen die oproer, muiterij

!) Polenaar en Heemskerk, aanteekening 13.

Sluiten