Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. een verspieder- des vijands opneemt, verbergt of voorthelpt;

2Ü. desertie van een krijgsman, in dienst van liet rijk, teweegbrengt of bevordert.

1. Zie aanteekening 1 op art. 102.

Het gemis van liet oogmerk behoeft niet te worden aangetoond, liet is er wanneer het bestaan van het oogmerk niet bewijsbaar is.

Artikel 105.

I

Hij die, in tijd van oorlog, eenige bedrieglijke handeling pleegt bij levering van benoodigdheden ten dienste van de vloot of het leger, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.

.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het opzicht over de levering tier goederen belast, de bedrieglijke handeling opzettelijk toelaat.

1. Aan het bij dit artikel bedoelde misdrijf is eene plaats gegeven onder de misdrijven tegen de veiligheid van den staat, oiriclat het bedreigen van die veiligheid als voornaamste kenmerk kan beschouwd worden, nu de strafbaarheid is beperkt tot bedriegelijke handelingen in tijd van oorlog.

Plaatsing onder de gemeingefahrliche misdrijven als in het Duitsche wetboek zou volgens de Memorie van toelichting noodzakelijk medebrengen dat ook enkel door schuld gepleegde feiten strafbaar moesten worden gesteld. Tegen deze beschouwing zou zijn aan te voeren dat toch ook naast de met opzet gepleegde feiten van art. 159, 160 en 161 dezelfde misdrijven in den schuldvorm worden gemist.

Het gevaar voor de veiligheid van den staat vloeit uit het feit zelf voort; van daar dat de onderscheiding in de Fransche en Belgische wetboeken gemaakt naar gelang er cessation de service ontstaat of niet, vermeden is.

2. De eigenlijke handeling in dit misdrijf is het plegen van bedriegelijke handelingen bij levering van benoodigdheden voor vloot of leger.

In den oorspronkelijken tekst werd gesproken van het plegen van bedrog. Gelijk in art. 111 het begrip van beleediging moet worden verklaard uit titel 16, zou volgens de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer bedrog ook verklaard moeten worden uit art. 329 en 330. Volgens de Memorie van toelichting echter behoorde onder

Sluiten