Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Koningin, zie aanteekening 2 oji art. 108 en op art. 109: troonopvolger, aanteekening 3 op art. 108: lid van liet Koninklijk huis, aanteekening 4 op art. 108: Hegent. aanteekening 11 op art. 92.

8. Hier wordt voor liet eerst in liet wetboek een geval van speciale recidive aangetroffen. De omschrijving van do voorwaarde wijkt af van die voor de algemeene recidive van art. 421—423.

De ontzetting van rechten kan plaats vinden wanneer het misdrijf in de uitoefening van het beroep wordt begaan binnen twee jaren na het onherroepelijk worden van eene vorige veroordeeling. Deze laatste behoeft niet het gevolg te zijn van misdrijf in het beroep begaan; „gelijk misdrijf slaat alleen op den aard van het strafbare feit. niet <ip het daarbuiten liggende verband met het beroep. Juister ware eene bepaling van het tegendeel geweest; het feit dat iemand te voren buiten zijn beroep misdreven heeft doet toch niet blijken van mïfibruik van het beioep, en alleen herhaald misbruik kan de bijzondere straf wettigen.

De voorwaarde is eene veroordeeling binnen twee jaren, voorafgaande aan het begaan \an het misdrijf, onherroepelijk geworden. Oorspronkelijk stond er: „sedert hij wegens hetzelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld", doch na de vaststelling van het wetboek heeft de Hooge Raad uitgemaakt dat naar de beteekenis van deze uitdrukking, die ook voorkwam in art. 23 der drankwet, de termijn loopt van den dag der veroordeeling i); hij kan dus soms verloopen zijn voordat nog de onherroepelijkheid is tot stand gekomen, althans hij wordt belangrijk verkort wanneer een verstekvonnis eerst laat door beteekening ter kennis van den veroordeelde gebracht en ten uitvoer gelegd kan worden.

Toen de novelle in behandeling kwam, stelde de Commissie van Kapporteurs uit de Tweede Kamer dan ook de opneming voor van een artikel dat te dezen opzichte wijziging bracht; dit werd art. 1 deiwet van 15 Januari 1886, Stbl. (i.

Artikel 114.

Hij veroordeeling wegens het in artikel 108 omschreven misdrijf, kan ontzetting van de in artikel '_>S no. I—r> vermelde rechten worden uitgesproken.

Hij veroordeeling wegens een dei- in de artikelen UK» en

J) Arrest van 7 Mei 1883, Wbl. 40115. xovox, Het II'rib. r. Strafr. II, 2e druk.

Sluiten