Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

object; en terecht werd deze beschouwing gewraakt dor liet Gerechtshof

te s Gravenhage dat juist uit de bepaling van art. 12G afleidt dat de

Nederlandsche wetgever den Nederlandsehen kiezer in het algemeen

niet als onomkoopbaar beschouwt, en tevens oordeelt dat een kiezer

voor eene gebodene som niet bezwijkende, daardoor geenszins bewijst

dat een liooger bod hem niet zou hebben verlokt i). Men zou volgens

het Hof dus ten hoogste met een relatief ondeugdelijk middel te doen hebben.

Ondeugdelijk object kan alleen zijn hij die geen kiezer is: op hem kan het voornemen van den dader niet worden uitgevoerd, en geen begin van uitvoering erlangen -).

3. Het object van de oinkooping is de kiezer, de eenige die zijn kiesrecht kan uitoefenen of niet uitoefenen. Evenals bij art. 125 (aanteekemng 3 aldaar) kan dus het misdrijf niet gepleegd worden op den gevolmachtigde van eenen kiezer. Deze kan wel worden omgekocht om anders te stemmen dan hem is opgedragen, maar dit raakt niet

"itoefening van zijn kiesrecht, evenmin als liet geval dat hij. niet aan eene bepaalde opdracht gebonden, naar eigen inzicht de keuze kan doen.

4. hr wordt niet vereischt dat de omkooper zich juist tot eene bepaalde persoon richt. Het algemeene aanbod tot het verstrekken van eene gift aan ieder die zich bereid verklaart aan den wensch van den aanbieder gehoor te geven wordt door de woorden der wet niet uitgesloten 3). De aanbieding op zich zelve is de poging, de aanneming van het aanbod maakt ten aanzien van elk die daarin treedt een voltooid misdrijf. Dit laatste kan wel niet twijfelachtig zijn omdat de gift dan toch aan eene liepaalde persoon wordt gegeven, de belofte tegenover deze bindend wordt.

Maar ook voor poging schijnt mij volkomen voldoende dat de dader getracht heeft de kiezers in het algemeen te winnen: het is hier als met de daad van hem die een geweer afschiet op eene verzameling van menschen om een of meer hunner te dooden; ook dan zal aan doodslag of poging daartoe schuldig verklaard kunnen worden. Intusschen zal het noodig zijn dat eene bepaalde belofte gedaan wordt aan elk die zich zal willen aanmelden persoonlijk. De algemeene belofte

1) Rechtbank Rotterdam 15 October JSO.",, Hof >8 «ravenhage >7 Februari loiJo, \\ bl. 0788.

2) Anders de Savornin Lohman, t. a. p. bladz. ]«). s) Polenaar <>n Heemskerk, aanteekening 8.

Sluiten