Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 127.

'1 «ele«e,,heid krachtens wettelijk voor-

i yeschieven verkiezing, eenige ]>ediie»lijke haiidelin» pleegt waardoor de stem van een kiezer van onwaarde wordt "I een ander dan de door dien kiezer bedoelde persoon wor.ll aangewezen, wordt gestraft met gevangenisitraf vin te hoogste zes maanden. "

- "er

(llt altlko): alleen die waardoor de stem van e,>nc„ i-i,

;™nle W0,dt °f door — ki— «« ander dan de 1, Hem " 1°( We l>ersoon wordt aangewezen ').

Te Utrecht werd verkiezing van twee leden van den gemeenteraad gehouden voor twee voor ongelijke tijden te vervullen vacante zetelser werd op stembilletten van ongelijke kleur gestemd. Nu word 0p vooravond der verkiezing een strooibillet verspreid waar.,., dl be.de cand,daten eener partij werden aanbevolen, maar die voo het witte billet gesteld was werd daarbij bedriegelijk gezegd op het Je

srlttef're: wo,;,ien'en °mgekeer(i- * Ke.htba,,k te ut.iht

échter dat het ^ Qerechtshof te Amsterdam ooirleelde

ter dat het eene bednegehjke handeling was waardoor een ander

door de inleveraars van eenige biljetten bedoelde persoon werd

•uangewezen. Het beroep in cassatie tegen dit arrest werd verworpen ")

<lat LSd b1liSSinSe" Wml naal' "lij V°°rkomt voorbijgezien lat de hoofdvraag ,n deze eigenlijk was of art. 127 alleen toepasselijk

is op handelingen waardoor, of ook op die ten gevolge waarvan de " 'im onwaai'de is geworden of eene niet bedoelde persoon i, aangewezen (daargelaten of in casu van dit laatste wel sprake kan

/1J"' 216 aanteekeninff 4)3); deze vraag moet in eerstgemelden zin *) De taal der wet is hier onzuiver; uit het gebruik vm i: , ■ „

'T- - •

«tjz r "• * * -«™

o,2).„Re?tbank Utm'ht 31 -Mi,art 1S!W- Wbl. 5876 P. V I ]u(u|

33; Hof Amsterdam 28 Mei 1890 Wbl 5900 |> ' i ió. ' "0 ~

Kaad ,0 November ,«W, WbL 5^ V v. J ^ „o T '

vJ, Jïïs v, ■****>

>, W Mg., de Savornm Lohman t. a. p. bladz. 28.

(>*

Sluiten