Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misleiding kan niet ten gevolge hebben dat ik goed bedoelende slecht

aanwijs of verkeerd bedoelende goed aanwijs i).

">. Voor de bijkomende straf zie art. 130.

Artikel 128.

Hij die opzettelijk zicli voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

1. ^ Dit artikel heeft zijn ontstaan te danken aan eene opmerking der Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer; zij had bezwaar tegen de in het ontwerp voorkomende strafbepaling tegen hem die aan eene verkiezing deelneemt, wetende dat zijn naam niet op de lijst der kiezers is gebracht, en wel omdat het de taak van het stembureau is tegen zulk een feit te waken; daarentegen achtte zij het eene leemte in de wet dat het stemmen onder valschen naam niet strafbaar was gesteld.

I)e ïegeering stelde daarop vóór een artikel betreffende het opzettelijk deelnemen aan eene verkiezing onder eenen valschen naam of voornaam.

Ook deze bepaling lokte bedenking uit op grond dat soms twee personen volkomen denzelfden naam dragen, en dus liet artikel niet alles zou omvatten wat er mede bedoeld was en er in begrepen behoorde te worden: het zicli uitgeven voor een ander.

Tengevolge van deze opmerking verkreeg het artikel zijnen huidigen vorm 2).

Zich voor een ander uitgeven is beweren pen ander te zijn; dit kan zoowel bestaan in liet antwoorden op de vi-l : ,,zijt gij N. N.?" als in de positieve mededeeling: „ik ben N. N." Het kan echter ook

') D. S. in P. v.J. 1891, no. 35; Polenaar en Heemskerk, aanteekening 3vgl. Zimniernian in Wbl. 0078.

De Hooge Raad is lot deze opvatting toegetreden blijkens arrest van i:> Mei 1890, Wbl. 7280, P. v. J. 1899, no. 50; vgl. Wbl. 7250.

-) De interpunctie: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, deelneemt — is niet juist. Moet men lezen: „Hij die, opzettelijk zich voor een ander uitgevende, deelneemt" - of: Hij die opzettelijk, zich voor een ander uitgevende < eelneerat?" De laatste lezing is zeker de bedoelde, daar eene verbinding van „opzettelijk" en „zich uitgeven" overtollig is en het opzet de geheele omschrijving van het misdrijf behoort te beheerschen.

Sluiten