Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de steller aanbiedt inlichtingen, middelen of gelegenheid tot het plegen van strafbare feiten te verschaffen, beantwoordt dus niet aan de eischen der wet. De soort van het feit zal genoemd moeten worden, of zóó aangeduid dat zij onmiskenbaar is. Daarentegen behoeft niet gesproken te worden van een concreet strafbaar feit: het aanbod van breekijzers voor het plegen van diefstal is voldoende, zonder dat daarbij gesproken wordt van diefstal met braak in een bepaald aangewezen gebouw.

Moeten nu genoemd worden de wijze waarop gelegenheid zal worden gegeven, de aard der te verstrekken inlichting, de naam van het middel ?

Ik zou hier onderscheid willen maken.

I it het gebruik van het meervoud: middelen, blijkt dat aan het woord geene abstracte beteekenis gehecht is, maar dat uitsluitend gedacht mag worden aan voorwerpen. Er moeten dus aangeboden worden voorwerpen met name genoemd als middelen tot het plegen van eenig strafbaar feit; het enkele aanbod om middelen tot plegen van diefstal te verschaffen kan wel niet geacht worden het hier bedoelde misdrijf op te leveren.

Ten aanzien van gelegenheid zou ik meenen dat het aanbod niet altijd behoeft te vermelden de wijze waarop zij zal worden verschaft, voor zoover deze uit het zinverband kan worden opgemaakt. Terwijl het aanbod: de ondergeteekende biedt te zijnen huize gelegenheid aan tot het plegen van diefstal, wel niet als misdrijf beschouwd zal worden, zal eene aanbieding van dezen inhoud: de ondergeteekende biedt te zijnen huize de gelegenheid aan tot het plegen van overspel, als strafbaar kunnen worden aangemerkt. omdat ieder den aard van het aanbod begrijpt.

Voor inlichtingen eindelijk zal het enkele gebruik van het woord voldoende zijn, omdat het met name opgeven van de inlichtingen, dat anders gevorderd zou moeten worden, niet meer is het aanbieden van het verschaffen, maar het verschaffen zelf.

Zoo zal het aanbod: de ondergeteekende biedt aan hen die diefstal wenschen te plegen het verschaffen van inlichtingen aan omtrent de beste middelen daartoe en de wijze waarop behoort te worden te werk gegaan, aan de eischen der wet voldoen.

Gelegenheid en inlichtingen zullen trouwens in zeer verscheidenen vorm kunnen worden aangeboden, ook zóó dat zij betrekking hebben op de middelen tot het plegen van het strafbare feit. en een aanbod, dat niet als aanbod van middelen zon kunnen geiden omdat het geen middel noemt, kan zóó zijn ingericht dat het een aanbod van gelegenheid of inlichtingen is.

Het aanbod: wie een middel wil hebben tot het plegen van ....

Sluiten