Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerekend worden aan hem die liet grootere gevaar niet gewild heeft. Alleen van liet oogenblik af waarop hij met het misdrijf voortgaat, wetende dat een ander daaraan deelneemt, is de deelneming ook door hem gewild.

Het argument van het opzettelijk deelnemen zou op zich zelf niet gelden voor hem die aan het door een ander gepleegde misdrijf deelneemt ; hij wil zich met dien ander vereenigen, in zooverre zou de verzwarende omstandigheid op hem drukken, maar het feit dat hij doet wat de ander ook doet brengt op zich zelf de vereeniging niet tot stand; vereenigd, tot éen gemaakt, zijn de daders eerst wanneer ieder hunner zich bij den ander heeft gevoegd, wanneer van weerszijden het opzet op de samenwerking is gericht.

Eene voorafgaande overeenkomst of afspraak is hiertoe niet bepaald noodig; zoodra er feitelijk en opzettelijk wordt samengewerkt, is er handeling van vereenigde personen.

De verzwarende omstandigheid treft alleen de daders, niet de medeplichtigen, omdat er gesproken wordt van vereenigde personen die plegen, niet die begaan; zie aanteekening 10 op art. 37.

Voor de aanwezigheid van de verzwarende omstandigheid is niet absoluut noodig dat er ook meer dan éene persoon veroordeeld worden; éen der daders kan onbekend gebleven zijn of vallen in de termen van art. 37, 38 of 39. Echter zal moeten vaststaan dat meer dan éen het feit, en wel het strafbare feit gepleegd hebben; ontbreekt bij sommigen een element van het misdrijf, bijv. de wederrechtelijkheid, dan is er, zoo slechts éen dader overblijft, niet door vereenigde personen misdreven l). (

Artikel 139.

Hij die in een voor den openbaren dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van den bevoegden ambtenaar aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

Hij die zich den toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valsche sleutels, van een valsche order of een vulsch kostuum, of die, zonder voorkennis van

1) Anders dan met toepassing op diefstal door vereenigde personen Rechtbank 's Hertogenbosch 11 Februari 1896, P. v. J. 1896, no. 27.

Sluiten