Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Do rechthebbende, wiens wilsverklaring het binnendringen en het wederrechtelijk vertoeven bepaalt, is hier de bevoegde ambtenaar, d. i. de ambtenaar bevoegd ter plaatse zijnen wil te doen gelden tegenover hem die wil binnenkomen of vertoeft. Hij moet in en over het lokaal „te zeggen hebben onder de omstandigheden waaronder en op het oogenblik waarop het feit gepleegd wordt; zoo kan op het eene tijdstip de zitting hebbende ambtenaar, op het andere een concierge de bevoegde zijn. Hiërarchisch kan het recht tot bescherming van het lokaal tegen binnentreden van anderen opgeheven zijn wanneer die anderen zijn hoogere ambtenaren.

4. Twee vereenigde personen, zie aanteekening 23 op art. 138.

Artikel 140.

Deelneming aan eene vereeniging die tot oogmerk lieet't het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.

Deelneming aan eene andere bij de wet verboden vereeniging wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd galden.

I en aanzien der oprichters of bestuurders kunnen deze straffen met een derde worden verhoogd.

1. De hier strafbaar gestelde deelneming aan eene vereeniging is niet het enkele zich verbinden met anderen tot een misdadig doel, gelijk samenspanning, maar er is bepaaldelijk voor noodig het bestaan van eene vereeniging, iets dat, onderscheiden van zijne bestanddeelen, een eigen bestaan, eenen eigenen wil, een eigen doel heeft. Er behoeft niet juist te zijn eene formeel opgerichte, door statuten beheerschte, vereeniging, maar toch eene zekere organisatie, waarbij de wil der individuen aan dien van het geheel ondergeschikt is.

Door het Gerechtshof te Arnhem wordt terecht eene vereeniging erkend in de organisatie, welker leden zich duurzaam tot bereiking \an een gemeenschappelijk doel hebben verbonden, en daardoor eene eenheid met eigenen wil in de maatschappij doen optreden i).

\ ereeniging is overigens een feitelijk begrip, en het feitelijk bestaan van eene vereeniging als hier bedoeld is wordt door de wet erkend. ^ el is waar lijdt de overeenkomst waaruit zij ontstaat civielrechtelijk

l) Arrest van 5 Mei 1893, Wbl. 0334.

Sluiten