Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 140, 141.

grens tusschen samenspanning en deelneming aan eene vereeuiging ligt hierin dat bij de eerste de afspraak tot bepaalde feiten wordt gemaakt, bij de laatste liet plegen van misdrijven in het algemeen, hetzij dan gelijksoortige of van allerlei aard en naar gelang de gelegenheid zich voordoet, beoogd wordt. Zóo is eene rooverbende eene vereeniging, maar de vereeniging van twee inbrekers tot het bestelen van een of meer bepaaldelijk genoemde huizen met meer dan samenspanning.

7. oor deelneming aan de in het tweede lid bedoelde vereenigingen schijnt opzet in zooverre niet noodig als voor de strafbaarheid de wetenschap omtrent het feit dat de vereeniging verboden is geen vereischte is, nn de wet ze niet als zoodanig stelt l).

8. Zwaarder dan de enkele deelneming wordt gestraft het zijn van oprichter, die de vereeniging in het leven roept, of bestuurder, die haar leidt in hetgeen moet strekken tot bereiking van haar oogmerk ; de oprichters en bestuurders worden echter niet gestraft wegens een ander misdrijf dan de overige deelnemers, hunne deelneming wordt alleen beschouwd als verzwaard door de qualiteit waarin zij daarbij optreden.

Artikel 141.

Zij die openlijk met vereenigde krachten geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden. De schuldige wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien liet door hem gepleegde geweld eenig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

'2U. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft; .5°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien dat geweld den dood ten gevolge heeft.

Artikel 81 hlijft huiten toepassing.

l) Ter vermijding van de hierin gelegene hardheid stelt het wijzigingsontwerp van den Minister Cort van der Linden (1900) hier als eisch dat de dader weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de vereeniging eene verbodeue is.

Sluiten