Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook met haren geest en met de historie van hot misdrijf zal te rade

gaan, en dat men hier te doen heeft met vis p„blica, de foreo ouverte

van art 410 Code pénal; ook in dat artikel wordt niet van goederen van anderen gesproken ').

En de kracht van force onverte, van openlijk geweld plegen, liet met daarin dat zij tegen het goed of de persoon van anderen wordt gericht maar hierin dat het misdrijf wordt gemaakt tot een misdrijf tegen de openbare orde.

Daarentegen kan inen zeggen dat de openbare orde niet wordt gestoord door geweld tegen eigene persoon of eigen goed, en dat zoodanig geweld niet dan om bijzondere redenen gestraft wordt, als bijv. iij art. 101, 168, 170, 328, waarbij de belangen van anderen, art. 206 waarbij die van den Staat betrokken zijn.

Die bijzondere reden kan nu ook hier bestaan; de gezamenlijke eigenaren van een huis kunnen geweld daartegen plegen om den hypotheekhouder te benadeelen. Maar vermits vernieling, beschadiging onbruikbaar,nak.ng van eigen goed met dezelfde bedoeling niet strafbaar is gesteld, kan men aannemen dat de wetgever de strafbaarheid onder de omstandigheden van art. 141 ook niet heeft gewild.

s iet geweld slechts het middel tot dwang, dan wordt juist door het doel waarmede het wordt aangewend handeling tegen eigene persoon of eigen goed uitgesloten.

Bij dit artikel was het intusschen wenschelijk geweest dat do Minister tijdig opmerkzaam gemaakt op het punt van twijfel, dit uit

6 WAet ,lf' weggenomen in plaats van daaromtrent eene weiniff afdoende redeneering te houden.

4 Uit de tegenstelling van geweld als doel met geweld als middel gt .at, terwijl dit laatste slechts onder bepaalde omstandigheden strafbaar is de strafbaarheid var, het eerste door die omstandigheden met wordt bepaald. Zoo besliste de Ilooge Raad dat het hier bedoelde geweld tegen ambtenaren zoowol als tegen bijzondere personen gepleegd kan worden, en dat de strafbaarheid van het eerste niet is beperkt tot het geval van art. 170 of 180 2).

o. De meervoudsvorm „tegen personen of goederen" brengt niet mede dat het geweld niet tegen éene persoon of éen goed (een huis bijv.) zou kunnen gepleegd worden. Wol word in de Memorie van

1) Smidt II, eerste druk 92. tweede druk 93.

-') Twee arresten van 27 April Wbl. «806 en 6809, 1'. v. J. 1S9<!

no. 4o.

NOYON, Het Wetb. v. St,-a.fr. II, >e druk. u

Sluiten