Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgebracht omdat men ze niet straffeloos wilde laten voor het geval dat de gedenkteekenen geenen hekenden eigenaai meer mochten hebben, en dus art. 350 niet toepasselijk zoude zijn.

Voor het geval dat de eigenaai' niet meer bekend is wordt hier nu aan het bestuur der begraafplaats een recht op het gedenkteeken toegekend '). Maar nu heeft meii een zuiver vernielingsmisdrijf, eene aanranding van eigendoms- of bcschikkings-recht, onder de misdrijven tegen de openbare orde gebracht, in strijd met het karakter, aan die misdrijven bij de Memorie van toelichting op titel 5 toegekend.

Welke bepaling zal dan nu toepasselijk zijn wanneer het vernielde gedenkteeken wel eenen bekenden eigenaar heeft 'i Het zal wel de zwaardere van art 350 zijn, waarop hot tweede lid van art. 55 toepasselijk is met uitsluiting van het eerste, omdat hier niet sprake is van eene algemcene tegenover eene bijzondere be]taling, maar naast elkander staan twee vernielingen met verschillende vereischten, hier door den aard van het object, ginds door den eigendom bepaald '■*).

Het zou ook ongerijmd zijn dat vernieling van een gedenkteeken, privaat eigendom, lichter gestraft werd wanneer het op eene begraafplaats staat dan overal elders, lichter ook (behoudens de alternatieve bepaling van gevangenisstraf en geldboete in art. 350) dan vernieling in het algemeen, in strijd met den oorspronkclijken gedachtengang die tot zwaardere bestraffing leidde.

'*>' Eon gedenkteeken is een voorwerp, gemaakt ter herdenking van iemand of iets. Daaronder vallen in do eerste plaats monumenten ter herinnering aan iemand die ter plaatse begraven is opgericht. Het behoeft niet eene zichtbare voorstelling van den begravene te zijn; een grafsteen, zijnen naam vermeldende, strekt evenzeer ter herdenking als een meer pompeus monument. Een kruis op een graf, ook al wordt er bij gebreke van opschrift bij het publiek niet de herinnering aan eene bijzondere persoon door opgewekt, valt onder het begrip; daarentegen niet de op het graf geplante bloemstruik, die meer tot versiering strekt.

hen crucifix, op eene begraafplaats opgericht buiten verband tot een bepaald graf, is geen gedenkteeken maar een christelijk symbool.

Daarentegen valt onder dit artikel wel een monument ter herdenking van eenig feit, ook al heeft het geene betrekking tot de begraafplaats als zoodanig; zóo oen monument ter eerc van de in eenen veldslag gesneuvelden, ook al ligt geen hunner ter plaatse begraven, zóo zelfs

') Nmidt II, eerste druk 99, tweede druk 100. 2) Polenaar ou Heemskerk, aanteekening 1.

Sluiten