Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

optreden. Het moet clan zijn op zulk eene wijze spreken tot of over hem die do uitdaging niet gedaan of niet aangenomen heeft, of hem op zoodanige wijze behandelen dat anderen tot bespotting opgewekt kunnen worden.

De dader zelf behoeft daarvoor nog niet tot bespotting over te gaan, al valt onder het artikel ook zijn eigen spot, daar die in het openbaar of in tegenwoordigheid van anderen uitgesproken anderen tot bespotting kan brengen.

Bespotting door anderen behoeft niet gevolgd te zijn, indien slechts de wijze waarop de dader gehandeld heeft geschikt is anderen 91' toe te brengen.

Het komt mij overigens voor dat het woord bespotting min juist gekozen is. Bespotten is belachelijk maken zonder aantasting van het karakter (zie aanteekening 2 op art. 147); in gevallen als hier bedoeld worden is er sprake van minachting. Er was daarenboven alleszins reden 0111 deze in plaats van bespotting te noemen, daar werkelijk eene gemanifesteerde minachting, als het zoogenaamd dood verklaren, niet minder invloed heeft dan eene enkele bespotting. Bij de tegenwoordige redactie is liet uitlokken van doodverklaring niet strafbaar.

3. Het feit is strafbaar wanneer het in tegenwoordigheid van derden of in het openbaar gepleegd wordt, dit laatste opdat, wanneer door middel van de drukpers gehandeld wordt, het misdrijf niet zou zijn uitgesloten.

De Raad van State wilde de strafbaarheid beperken tot het geval van openbaarheid, zulks in verband met zijne beschouwingen over beleediging. De Raad was van oordeel dat bijzondere gesprekken geene aanleiding tot vervolging mogen geven. De Regeering deelde die meening niet en oordeelde dat het aan deze misdrijven ten grondslag liggende oogmerk de strafbaarstelling wettigt ook waar zij in beslotenen kring gepleegd worden.

Over de beteekenis van „in het openbaai"' zie aanteekening 3 op art. 131. Ook hier kan in het openbaar bij geschrift gehandeld worden.

Artikel 154.

Tweegevecht wordt ten aanzien van hein die zijne tegenpartij geen lichamelijk letsel toebrengt, gestraft met gevangenisstra I van ten hoogste zes maanden.

Hij die zijne tegenpartij eenig lichamelijk letsel toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Sluiten