Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij die zijne tegenpartij zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste driejaren.

Hij die zijne tegenpartij van het leven berooft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of, indien het tweegevecht op leven of dood was aangegaan, met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.

Poging tot tweegevecht is niet strafbaar.

1. Het eerste en liet laatste lid van dit artikel zijn toepasselijk op het regelmatige tweegevecht, en tevens op dat hetwelk naar de omschrijving van het volgende artikel als onregelmatig wordt aangemerkt, en waarhij, zoo er lichamelijk letsel bij wordt toegebracht of liet aan eene der partijen het leven kost, de bepalingen omtrent mooi cl, doodslag of mishandeling worden toegepast.

De andere deelen van art. 154 zijn alleen toepasselijk op het regelmatige tweegevecht, zie aanteekening 1 op art. 155.

Over het begrip van tweegevecht zie aanteekening 1 op art. 152.

Wat een regelmatig tweegevecht is wordt niet uitdrukkelijk gezegd; art. 155 behandelt echter het onregelmatige duel en spreekt uit van welke omstandigheden zijn bestaan afhangt; zijn al de daargenoemde omstandigheden niet aanwezig dan is er dus een regelmatig duel i).

0\ei het aanwezig zijn dier omstandigheden zie aanteekening 2 5

op art. 155.

2. In hot tweede, derde en vierde lid wordt de straf verhooging bepaald naar gelang van de gevolgen; zij treft hem die aan zijne tegenpai tij lichamelijk letsel heeft toegebracht of haar van het leven heeft beroofd.

Ik zeg: de gevolgen; de bepalingen zullen tocli toepasselijk zijn zoowel wanneer het zwaar lichamelijk letsel of de dood eerst lateials wanneer zij gedurende het duel intreden. Het eenvoudige lichamelijk letsel zal wel altijd gedurende het duel worden toegebracht, maar het zware letsel is dikwijls een zich eerst later openbarend gevolg van de verwonding, en ook de dood kan eerst later volgen. Wat nu in het duel wordt toegebracht is ook een gevolg van het duel; en hot zou irrationeel zijn alleen in aanmerking te nemen wat zich tei-

') De Koek, t. a. |p. bladz. • »U: „Als men wat hier onder 1", '2" en ;i" van „art. 1>.) in den negatieven of positieven vorm gezegd wordt in den positieven „of negatieven vorm omzet, bekomt men de voorwaarden door het ontwerp „gesteld voor de terzijdestelling der gewone bepalingen omtrent moord, doodslag >,of verwonding."

Sluiten