Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misdrijven die bestaan in het teweegbrengen van eene calamiteit door liet ontbinden van natuurkrachten ilie de dader niet bij machte in te bedwingen l), terwijl als eisch voor de strafbaarheid is gesteld dat de veiligheid van personen of goederen, al is zij daardoor niet rechtstreeks aangetast, er toch door in gevaar gebracht wordt.

Bij afwezigheid hiervan kunnen de feiten onder andere strafbepalingen vallen, die van art. 35(1 en volgende wanneer de vernieling <>f beschadiging, die van art. 328 wanneer de wederrechtelijke bevoordeeling ton koste van een ander het oogmerk des daders uitmaakt; in art. 42S wordt nog in liet bijzonder brandstichting in eigen onroerend goed zonder oenige van de bijomstandigheden strafbaar gesteld als overtreding indien het verlof van den burgemeester daartoe ontbreekt.

9 I)e wetgever heeft hier samengevat liet stichten van brand, liet teweegbrengen van eene ontploffing en het veroorzaken van eene overstrooming. Het verschil in de woorden waarmede de handeling omschreven wordt brengt geen verschil in beteekenis mede; bij de drie vormen van liet hier strafbaar gestelde zal altijd vere.seht zijn eene handeling waardoor brand, eene ontploffing of eene overstrooming ontstaat; brand, ontploffing of overstrooming maken kan niemand.

3. Brand stichten is iets anders dan een voorwerp in brand steken, dan vuur maken. Niet elk omgaan met vuur is brandstichting; immers dan zou er weinig ruimte meer zijn voor het misdrijf van art. 1;>8, hot door schuld doen ontstaan van brand; dit zou dan beperkt zijn tot de gevallen waarin warmte wordt opgewekt zonder vuur of mot bestaand vuur zorgeloos wordt omgegaan, en er buiten zou vallen het

maken van vuur op onvoorzichtige wijze.

Wie eenen kachel aanlegt met brandstoffen die door hare lichtheid gemakkelijk daaruit kunnen vliegen of een vuurtje in do opene lucht stookt bij hevigen wind, heeft vuur gemaakt en brand teweeggebracht; hot enkele afstrijken van eenen lucifer is brand veroorzaken, maar het een noch het ander kan brandstichting genoemd worden.

Waar ten platten lande de gewoonte bestaat stroo en afval in het veld te verbranden, daar kan het in brand steken van dergelijke goederen geene brandstichting zijn, noch wanneer het door eenen vreemde, noch wanneer het door den eigenaar verricht wordt.

Waar het gebruikelijk is de heideplanten op veengrond te verbranden ten behoeve van den boekweitbouw is daarentegen do vraag, of het in brand steken brandstichting oplevert , naar omstandigheden te he-

1) Vjjl. het slot dor Memorie van toelichting o,. dit artikel, Smi.lt II, eerste druk 117. tweede druk 118.

Sluiten