Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„brand" en „bluschgereedschappen" stond, verplaatst werd naar aanleiding van de juiste opmerking der Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer, dat het motief der strafbaarstelling juist daarin ligt dat de handeling verricht wordt bij of in hot vooruitzicht van brand. Voor den dader moet dus ook het vooruitzicht van brand bestaan, of hij moet de wetenschap hebben dat er brand is.

r>at de brand zonder de onbruikbaar gemaakte of verborgene voorwerpen niet zou kunnen gebluscht worden is noch materieel vereischte, noch een gevolg der handeling waarop de dader zijn opzet behoeft gericht te hebben; dit volgt al weder uit de wijziging die het verbergen of onbruikbaar maken tot een zelfstandig misdrijf heeft gemaakt, afgezonderd van het verhinderen of belemmeren van brand.

Daarentegen ligt in den aard der zaak dat verhindering of belemmering als noodzakelijk gevolg van de handeling, in de tweede plaats strafbaar gesteld, ook in de bedoeling van den dader gelegen heeft, eene bedoeling intusschen die niet afzonderlijk liehoeft te worden aangetoond.

ö. Een der elementen van het misdrijf van verbergen of onbruikbaar maken is dat dit wederrechtelijk gedaan is. De Minister van justitie wilde niet toegeven aan het verlangen van de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer tot het stellen van het vereischte van wederrechtelijkheid aan het verhinderen of belemmeren van het blusschen, maar plaatste het woord „wederrechtelijk" uit eigene beweging hier 'in verband ook met de weglating van het lidwoord bij bluschgereedschappen en bluschmiddelen; hij achtte die invoeging in verband

met de weglating zelfs noodig.

Schending van het recht van anderen is dus een element van het misdrijf; vermits in het algemeen niemand recht heeft op eens anders eigendom, zal nu onbruikbaar maken of verbergen van eigene bluschgereedschappen en bluschmiddelen, tenzij die bijv. contractueel waren aangewezen 0111 bij brand gebruikt te worden, niet strafbaar zijn; zie doel I, bladz. 13 en volgende.

G. Het verhinderen of belemmeren van blussching onderstelt in do eerste plaats het bestaan van brand, wat voor het verbergen of onbruikbaar maken van bluschgereedschappen en bluschmiddelen niet

altijd een vereischte is.

Dat do blussching moet aangevangen zijn, schijnt mij niet noodig. De blussching wordt ook verhinderd wanneer zij wordt voorkomen, belommerd ook wanneer zij wordt tegengehouden.

Dit kan ook bestaan bijv. in hot onmogelijk maken of bemooiolijkon van den toegang tot do blusohgoroedschappen of do bluschmiddelen:

Sluiten