Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige specificatie onthouden; elk middel is dienstig. Met name is niet noodig eene afsluiting die slechts met geweld of braak kan worden weggenomen. Het dichtwerpen van eenen door de passanten moeielijk (al is het ook niet onmogelijk) te openen tolboom kan er dus onder vallen1); daarentegen is het sluiten van den tolboom zóo dat die wel geopend kan worden, terwijl de tolgaarder het openen niet belet, terecht niet als versperren beschouwd-). Ingeval aan het publiek het openen van den tolboom verboden is, zou echter het sluiten met weigering 0111 te openen weder onder versperren gebracht moeten worden.

Onder vei sperren behoeft niet alleen de handeling waardoor afsluiting wordt bewerkstelligd verstaan te worden. Ook hij verspert den weg die eene, zelfs op zich zelve niet ongeoorloofde, afsluiting niet opheft zoodra hij door het gesloten houden verhindert dat de weg volgens zijne bestemming gebruikt wordt. Het gesloten houden van eenen tolboom, het laten liggen van eene belemmering door hem die verplicht is den boom te openen, de belemmering weg te nemen, is versperren; dit is dus een voortdurend delict. Zóo besliste de Hooge Raad in overeenstemming met de conclusie van den Advocaat generaal Gregory •''>) nadat hij reeds blijk had gegeven den twijfel van diens ambtgenoot Patijn niet te deelen 4).

10. Als derde vorm van liet hier behandelde misdrijf komt vóór liet verijdelen van eenen ten aanzien van een voor het openbaar verkeer dienend werk of eenen openbaren land- of water-weg genomenen veiligheidsmaatregel.

Voor de beteekenis van verijdelen zie aanteekening 1 op art. 12!) en 4 op art. 160.

Veiligheidsmaatregel ten aanzien van eenen verkeersweg of eenen weg genomen is elke maatregel, strekkende tot voorkoming van het gevolg der verijdeling, dat er gevaar voor de veiligheid van het verkeer ontstaat. Maatregelen tot wegneming van voortdurend gevaar zijn er even goed onder begrepen als die op tijdelijk gevaar betrekking hebben, het plaatsen van een hek bij eene steilte zoowel als het plaatsen van waarschuwingsteekenen bij eene vergraving tot herstel van eenen weg. Hot in de Memorie van toelichting aangehaalde blusschen van lichten, ter waarschuwing gesteld bij wegen die in aanbouw zijn

l) Hooge Kaad 25 Februari 188!), Wbl. .">(>87, 1". v. J. I88!l, no. 44.

-) Hooge Kaad 17 Maart 18!)0, Wbl. 5855, 1'. v. J. 18!M>, no. 51.

;1) Arresten van 27 Juni 18! 12, Wbl. (>212, I'. v. .1. 18!»2, 110. 7.'!, en 2(1 April 18!)7, Wbl. (>!)5t>, P. v. J. 1897, no. !«).

4) Arrest van 17 Maart 18!KI, Wbl. 5855, P. v. J. 18!I0, 110. 51.

Sluiten