Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of hersteld worden, is een voorbeeld van het laatste, maar de woorden der wet omvatten ook het eerste.

11. Als voorwaarde voor strafbaarheid is bij dit artikel wederom gesteld dat er gevaar van hot feit te duchten is, en wel hier gevaar voor de veiligheid van het verkeer.

Over gevaar en te duchten gevaar zie de aanteekeningen 0, 7 en f) o]) art. 157.

In het artikel stond oorspronkelijk: indien daardoor het verkeer onveilig wordt. Er was alzoo slechts een objectief gevolg geëischt, zonder eenig verband tot het inzicht omtrent zijne mogelijkheid. Hij de behandeling van het kriterium van te duchten gevaar bracht de Minister van justitie art. 1">7 30 terug tot den vorm dien het in het ontwerp der Staatscommissie had, met opheffing van de latere wijziging waarbij enkel het gevolg in aanmerking kwam. Zeer zeker in verband daarmede werd toen ook art. 102 gewijzigd.

Waarom de Staatscommissie hare artikelen 173 (thans 1">7) en 17S (thans 102) niet op gelijke wijze had geredigeerd, blijkt niet. In elk geval komt het mij vóór dat de nieuwe redactie van art. 102 de voorkeur verdient.

Wanneer iemand eenen weg verspert en de versperring wordt weggenomen voordat een ongeluk mogelijk is, dan is het verkeer niet onveilig geworden, maar wel was van de handeling gevaar voor de veiligheid van het verkeer te duchten; bij de otide redactie zou dus, hoewel het misdrijf feitelijk voltooid was, de toevallige omstandigheid dat het gevolg was voorkomen de strafbaarheid opheffen, waarvoor hier geene reden bestaat.

De veiligheid van het verkeer bestaat wanneer het verkeer zonder ongelukken kan plaats vinden; iets anders is onbelemmerd verkeer, liet is dus niet genoeg dat het verkeer bemoeielijkt wordt; zoo zal het werpen van eenen boom over den weg bij dag op zich zelf niet strafbaar zijn volgens dit artikel: bijkomende omstandigheden, als bijv. dat de boom bij eene bocht in den w.eg ligt zoodat hij onzichtbaar is voor hen die van éene zijde komen, kunnen echter de strafbaarheid in het leven roepen. Daarentegen zal bijv. liet wegnemen van eeno bij eene gevaarlijke bocht aangebrachte balustrade eene handeling zijn die rechtstreeks het gevaar voor de veiligheid van het verkeer raakt.

12. Omtrent het verband tusschen het gevaar voor de veiligheid van het verkeer en den dood als gevolg, zie aanteekening 12 op art. lf>7. Er is geene reden waarom het daar uit de vergelijking van no. 1 en no. .'! afgeleide beginsel niet overal zou gelden.

!•>. Voor de bijkomende straf zie art. 170.

Sluiten