Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

1. Dit artikel is in zooverre van de vorige onderscheiden als hier het ontstaan van gevaar niet is liet te duchten gevolg van eenige handeling, inaar niet de handeling éen geheel uitmaakt, deze voltooit, en in het opzet van den dader is gelegen.

Onder gevaar voor liet verkeer door stoomvermogen moet worden verstaan het gevaar voor de veiligheid van dat verkeer. Gevaar voor het verkeer zou ook kunnen beteekenen gevaar dat het verkeer niet zal kunnen plaats vinden of dat het belemmerd zal worden; zoodanig gevaar zou bijv. kunnen ontstaan uit inbeslagneming van het spoorwegmaterieel. Docli ilit gevaar is zeker niet bedoeld; do bepaling strekt niet tot verzekering van een geregeld verkeer maar van de veiligheid. Er is hier dus sprake van handelingen die gevaar opleveren voor de veiligheid van al wat met liet verkeer in verband staat. Beter is dit uitgedrukt in art. 166.

2. Het gevaar bestaat zoodra eene handeling is gepleegd waarvan een spoorwegongeluk te vreezen is; vgl. aanteekening 7 op art. 157.

Dat de ramp werkelijk plaats vindt is uit den aard der zaak niet noodig, de ramp zal wel liet bestaan hebben van het gevaar bewijzen, maar zij maakt van het gevaar geen element uit. Zoodra liet gevaar is veroorzaakt is het misdrijf voltooid, en dit kan door eene latere wegneming van het gevaar niet ongedaan gemaakt worden 1).

3. Het doen ontstaan van gevaar (hetzij, als hier, met opzet, hetzij door schuld, art. 16ö) is het in het leven roepen van eenen toestand die gevaar oplevert. Die toestand kan het rechtstreeksche of het meer verwijderde gevolg der gepleegde handeling of nalatigheid zijn. Het eerste is aanwezig bij liet leggen van een zwaar voorwerp op de rails, waardoor het gevaar onmiddellijk ontstaat; onder liet andere kan vallen het geven van een signaal ten gevolge waarvan een trein doorrijdt of zich in beweging stelt die moest stoppen of blijven staan.

Echter moet er altijd rechtstreeksch verband zijn tusschen de handeling en liet gevaar. Wanneer ten gevolge van een valscli signaal een trein blijft staan, en de reizigers verlaten dien, komen op een naastgelegen spoor waarop een andere trein nadert die door aanwezigheid van personen op dat spoor gevaar loopt, dan is dit gevaar wel ontstaan in liet gevolg van het valsche signaal maar niet daardoor.

'l VrI. Gerechtshof te 'gGravenhage I'S Dtvrmber IX'.tli, Wlil. 01411.

Sluiten