Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 168.

Ilij die eeuig vaartuig opzettelijk en wederrechtelijk duet zinken of stranden, vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te (luchten is;

2°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

1. De zeer beperkte bepalingen van art. 434 en volgende van den Code pénal, voor zoover die betreffen het vernielen, doen zinken enz. van schepen, werden uitgebreid door de wet van 12 April 1872, Stbl. 23, waarvan art. 1 voorziet in liet enkele feit van doen zinken of stranden of door andere dan de bij art. 434 en 435 genoemde middelen vernielen of onbruikbaar maken, en art. 2 in hetzelfde feit gepleegd met het oogmerk tot wederrechtelijk bevoordeelen of benadeelen (thans art. 328 van dit wetboek), terwijl art. 3 het levensgevaar of levensverlies op den voorgrond stelt. Dit laatste artikel wordt thans in art. 168 teruggevonden, waar het volgens de .Memorie van toelichting in overeenstemming is gebracht, met de terminologie van den zevenden titel.

2. Doen zinken of stranden, vernielen, onbruikbaar maken en beschadigen van een vaartuig zijn de vormen waarin het misdrijf gepleegd kan worden. Eenerzijds is hier de bepaling' van evengenoemd art. 3 min of meer uitgebreid door bijvoeging van beschadigen, dat kan plaats vinden ook zonder dat het vaartuig zinkt of strandt. Er zal trouwens veelal concursus van de onderscheidene vormen zijn, daar doen zinken of stranden meest ook beschadigen, vernielen of onbruikbaar maken is.

Het onbruikbaar maken wilde men overigens niet vrijlaten, omdat het zeer goed kan bestaan zonder tevens beschadiging te zijn, bijv. wanneer het vaartuig zonder braak ontdaan wordt van roer en zeilen.

Over de beteekenis van vernielen, beschadigen en onbruikbaar maken zie aanteekening 5 op art. 161.

Doen zinken of stranden worde wel onderscheiden van laten zinken of stranden, dat kan bestaan in het niet stoppen van een lek, het niet manoouvreeren zóo dat eene dreigende stranding voorkomen wordt:

Sluiten