Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 170.

Hij die eeltig gehouw ol' getimmerte ojtzetk'lijk vernielt ui' beschadigt, wordt gestraft:

l°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf' jaren, indien daarvan gemeen gevaar voor een ander te duchten is;

"2". met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te (luchten is;

met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en liet feit iemands dood ten gevolge heeft.

1. Vernielen, beschadigen, zie aanteekening 5 op art. 101.

'2. De oorspronkelijke tekst vermeldde alleen gebouw, niet getimmerte. Men meende in verband met de overige artikelen van dezen titel alle gevallen opgenoemd te hebben, waarin gevaar voor de algemeene veiligheid te duchten kan zijn. Voor de bepaling van gebouw werd verwezen naar de bestaande jurisprudentie op art. 437 Code pénal *).

De Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer vestigde er de aandacht op dat in dezen zin onder gebouwen niet alles verstaan kan worden wat niet in de vorige artikelen is genoemd; zij wees op stellaadjes en dergelijke en stelde vóór te lezen: gebouw of getimmerte. Zóo werd het artikel aangevuld. Men zal nu bij gebouw wel niet uitsluitend aan iets dat gebouwd is, bij getimmerte niet alleen aan datgene wat van hout nagelvast is opgetrokken, moeten denken. Het kan voor de bepaling van de begrippen niet afdoen of er juist van steen en kalk gemetseld, van hout met spijkers ineengezet is; bij getimmerte in het bijzonder zal ook moeten gedacht svorden aan eene kraam, eene tribune van balken of binten met touwen aan elkander gebonden.

Aan de andere zijde is alles wat gebouwd en getimmerd is hiermede bedoeld, onverschillig of het juist tot bewoning of berging bestemd is. Een fabrieksschoorsteen, eene opene tent, een afdak (als op sommige stationsterreinen gevonden wordt) valt onder liet bereik van het artikel.

l) Krhooneveld, aanleekeniiig II, li en 13 op art. 437,

Sluiten