Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder beperking ten aanzien van don aard en do bestemming van liet water. Dat de bepalingen tot het voor drinken of toebereiden van spijzen bestemde water beperkt zonden moeten worden, blijkt dus niet. In den tekst van de artikelen zou men daarentegen eenige aanwijzingen willen vinden dat bepaaldelijk aan dit water gedacht is. De eiseh van wetenschap bij den dader dat het water voor het leven of de gezondheid schadelijk wordt, wijst reeds op water dat voor inwendig gebruik moet dienen. Voorts wordt nevens put, pomp en bron genoemd eene drinkwaterinrichting, terwijl daarentegen van grachten, vaarten, slooten, meren niet wordt gerept, omdat het water daarvan voor inwendig gebruik door menschel) niet bestemd is en in concreto in den regel niet bestemd wordt.

Intusschen behoeft bij het leven en de gezondheid niet uitsluitend aan menschen gedacht te worden. De wet maakt geen onderscheid, en nu de artikelen geplaatst zijn in den titel van misdrijven waardoor de algemeene veiligheid van personen en goederen in gevaar wordt gebracht, is er geene reden waarom hier niet ook gedacht zou worden aan hot leven en de gezondheid van dieren, die ook bezittingen, dus goederen zijn; zie Memorie van toelichting op art. 350.

N11 wordt door dieren veelal water gedronken dat door menschen niet wordt gebruikt en voor hen niet dienstig is, speciaal slootwater door het vee. Bij de algemeene strekking van de artikelen kan dus niet aan drinkwater voor menschen, maar moet aan alle water gedacht worden waarvan het gebruik zóo, dat het op de gezondheid van menschen of bij den mensch in eigendom zijnde dieren invloed kan uitoefenen, mogelijk is.

Geen water als zoodanig kan dus eigenlijk uitgesloten worden. Intusschen is de wet dan in dit opzicht onvolledig, daar er geene reden anders dan dat men er niet aan gedacht heeft voor de beperking tot put, pomp, bron en drinkwaterinrichting, met uitsluiting van slooten, vaarten en plassen te bedenken is.

2. Ten aanzien van de ten algemeenen nutte of tot gebruik van of met anderen bestemde drinkwaterinrichting wordt in de Memorie van toelichting enkel gezegd dat door „van of met" wordt uitgedrukt de bedoeling dat het geen onderscheid zal maken of de dader al dan niet medegerechtigd is tot dat gebruik. Daarentegen wordt niet opgehelderd waarom dat algemeene nut of het gezamenlijke gebruik niet als beperking bij put, pomp en bron is gevoegd.

Kan nu a contrarie worden vastgesteld dat deze laatste niet lot algemeen nut of gezamenlijk gebruik behoeven bestemd te zijn, en tevens dat eene niet tut zoodanig gebruik bestemde drinkwatcrinriohting is uitgesloten ?

Sluiten