Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of daardoor werkelijk invloed wordt geoefend is hier, als in het vorige artikel, onverschillig; de beide artikelen verschillen hierin dat in art. 177 het oogmerk gericht moet zijn op liet verkrijgen van eene met den jilicht des ambtenaars strijdige daad, terwijl volgens art. 178 reeds strafbaarheid bestaat ook al is de beslissing die men tracht te verkrijgen eene juiste en gerechtvaardigde.

De wetgever heeft in dit opzicht jnist gezien; van elke andere ambtsdaad is uit te maken of zij geoorloofd of ongeoorloofd, al of niet in strijd met des ambtenaars plicht is; van eene rechterlijke beslissing, die altijd een geschil, dus ook een verschil van meening tot grondslag' heeft, kan veelal niet aangetoond worden dat zij onjuist, allerminst dat zij opzettelijk onjuist gegeven is; en evenmin is uit te maken dat het oogmerk tot het verkrijgen van eene bepaalde beslissing is het oogmerk tot het verkrijgen van eene onjuiste beslissing, zoolang de juistheid nog voor debat vatbaar is.

Zoo wordt ook in het tweede lid de straf verzwaard wanneer de gift of de belofte betrekking heeft op het verkrijgen van eene veroordeeling in eene strafzaak zonder dat er gevraagd wordt of die terecht zou zijn uitgesproken, al heeft dan ook de overweging, dat eene onrechtvaardige veroordeeling als kwaad hooger staat dan eene onrechtvaardige vrijspraak of eene onrechtvaardige beslissing van anderen aard, voorzeker tot de strafverzwaring aanleiding gegeven.

3. De wijze waarop de invloed zal moeten werken, het middel waardoor de gewenschte beslissing verkregen wordt, blijft zonder beperking. Zoowel eene bepaalde leiding van de zaak waardoor het eindoordeel gepraejudicieerd wordt als het vellen van dat oordeel zelf kan hot directe voorwerp van den invloed zijn.

Er moet echter altijd sprake zijn van eene aan het oordeel van den bewerkten rechter onderworpene zaak 1). Dit geldt ook voor het tweede lid dat niet buiten verband met liet eerste gelezen mag worden.

Er is daarom geen strafbaar feit indien de gift wordt gedaan om don rechter te bewegen zich van de kennisneming van eene zaak te onthouden opdat oen ander van wien eerder de verlangde beslissing verwacht wordt daartoe geroepen zal worden.

Ook afgezien van het verband tusschen het eerste en het tweede

1) Polenanr en Heemskerk geven in aanteekening 5 eenige aanleiding tot <le opvatting (lat volgens hen ook bedoeld is een rechter die, zonder het vonnis mede te wijzen, op zijne ambtgenooten in raadkamer invloed oefent; vgl.'tHooft, t. a. p. blad/.. onder beslissen zal daar echter verstaan moeten worden:

alleen beslissen, niet medebeslissen.

Sluiten