Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van verknopingen, executie en dergelijke door notarissen, procureurs, deurwaarders l).

Daarentegen is onder de bekendmakingen begrepen de aanplakking vau eene dagvaarding of een verstek vonnis in strafzaken; ook zij geschiedt in liet openbaar opdat er kennis van genomen zal worden al is hot dan ook niet door het publiek (wat niet vereischt wordt) en van wege het gezag waaraan het doen aanplakken is opgedragen, het openbaar ministerie.

In het algemeen is het bevoegd gezag hier de openbare macht aan wie het doen van de bekendmaking in het bijzonder is opgedragen of die uit den aard van haren werkkring geroepen is ze te doen. De bevoegdheid wordt dan tevens bepaald door de omstandigheden waaronder do bekendmaking is gedaan. Er behoort bijv. toe hot aanbrengen van een kenmerk van besmettelijke ziekte aan de woning waarin die ziekte voorkomt; doch de Burgemeester is volgens art. 20 dor wet van 4 December 1872, Stbl. 134, niet bevoegd de in de aanbrenging van het kenmerk vervatte bekendmaking te doen zonder dat hem aangifte, hetzij door den geneeskundige, art. 16, hetzij door het hoofd van het gezin, enz., art. 14. van het bestaan der ziekte is gedaan 2).

6. De straf kan met een derde verhoogd worden ingeval het feit is begaan op gebied dat in staat van oorlog of van beleg is verklaard, art. 48 «Ier wet van 23 Mei 1899, Stbl. 128.

Artikel 188.

Hij die aangifte of klaclite doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat liet niet gepleegd is, wordt gestraft mei gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

1. Het misdrijf van dit artikel wordt in de Memorie van toelichting gequalificeerd als eene wijze van belemmering van de justitie, en als zoodanig is het ouder de misdrijven tegen het openbaar gezag gebracht, en volgens die Memorie is het door hot oogmerk des daders onder-

1) Iïooge Raad 11 Maart 1889, Wbl. 5694, I>. v. J. 1889, no. 40; Rechtbank Maastricht 23 Mei 1892, Wbl. 6222. Artikel 198 van hot Wetlioek van strafrecht voor Europeanen in Ncderlandsch Indië spreekt van bekendmakingen van wege het bevoegd gezag of krachtens wettelijk voorschrift.

2) Gerechtshof 's Hertogenbosch I Maart 1893, Wbl. 0315. Hetzelfde geldt omtrent besmettelijke veeziekten volgens art. 17 der wet van 20 Jnli 1870, Stbl. 131. Zie ook art. 18 en 42 der Woningwet, 22 Jnni 1901, Stbl. 158.

Sluiten