Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook met aangifte kan slechts die mededeeling bedoeld zijn welke gedaan wordt ter uitlokking van een optreden der justitie. Ook dit woord toch heeft oene bepaalde beteekenis in de wet. Art. 12 Wetboek van strafvordering noemt liet en geeft-er blijkbaar do Moekenis aan van aangifte ter vervolging.

4. De enkele mededeeling van mishandeld of bestolen te zijn kan niet den naam van aangifte of klacht dragen omdat zij bij gebreke van eenigen leiddraad voor de justitie deze niet in actie kan brengen, en dus niet geacht kan worden haar te misleiden.

Overigens bestaat de misleiding door de enkole aangifte of klacht, onverschillig of daarmede het belang van eene private persoon gemoeid' is; het misdrijf is aanwezig wanneer de justitie ten onrechte in actie is gebracht, alzoo ook door eenc valsche zelfbeschuldiging').

Hot optreden der justitie behoeft ook niet juist in eenc vervolging to bestaan; eene zelfbeschuldiging, gedaan mot hot oogmerk om onder dak te komen, valt ook onder het artikel daar reeds het in bewaring nemen van hem die zich als dader van een feit aangeeft een vorm van optreden der justitie is.

aangifte of klacht moet aan het eigen initiatief des daders haar ontstaan te danken hebben. Hij bij wien een politieambtenaar inlichtingen komt inwinnen doof geene aangifte of klacht maar treedt als getuige op; zijne onware mededeeling is, zoolang zij niet onder oedo is gedaan, geen strafbaar feit. Verbindt hij aan zijne verklaring, zoo die eon tegon hem gepleegd feit betreft, de mededeeling van zijn verlangen tot vervolging, dan treedt hij actief op en kan als aangever of klager beschouwd worden.

G. Do technische Itetoekenis van plegen, als onderscheiden van begaan (aanteekening 10 op art. 37) schijnt hier aan do aandacht dos wetgevers ontsnapt te zijn. Een strafbaar feit wordt alleen geploegd door den dader, begaan ook dooi' den medeplichtige. Nu zal meestal in de aangifte omtrent hot begaan opgesloten liggen die omtrent hot plegen, maar hot geval laat zich denken dat, terwijl een feit wol gepleegd is maar niemand er medeplichtig aan is, aangifte wordt gedaan van iemands medeplichtigheid; dit is dan eene onware aangifte dat oen feit begaan, niet dat hot geploegd is, en dus niet strafbaar.

J) Rechtbank Groningen 15 December 1887. Wbl. 5U97. NOYON, Het Wetb. i\ StraJ'r. II, 2e druk.

21

Sluiten