Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

wordt nagezet zonder dat nog van optreden der politie blijkt, wanneer hij (art. 10 Wetboek van strafvordering) als dader door hot openbaar gerucht wordt vervolgd ? Die vraag moet ontkennend beantwoord worden. In elk geval is onder die omstandigheden het feit niet strafbaar. Voor zoover liet bestaat in het behulpzaam zijn tot ontkomen aan de nasporing of aanhouding door de ambtenaren der justitie of der politie moeten er nasporingen of maatregelen tot aanhouding aanwezig zijn, er moet dus ambtelijk zijn opgetreden. Het verbergen is daarentegen wel op zich zelf strafbaar, maar liét moet toch ook het onttrekken aan de justitie tot oogmerk hebben; verbergen tot beveiliging tegen de woede der vervolgende volksmenigte kan geen strafbaar feit zijn, allerminst een misdrijf tegen het openbaar gezag; het wordt onder de hier genoemde omstandigheden alleen strafbaar wanneer het wordt voortgezet na den aanvang der ambtelijke vervolging en met wetenschap daarvan.

5. Alleen misdrijf komt ter sprake; bij vervolging wegens overtreding is de daad niet strafbaar. Overtredingen doen volgens de Memorie van toelichting eerder gemis van eerbied voor het openbaar gezag onderstellen dan juist vijandschap tegen dat gezag, daarom mocht de bepaling niet tot overtredingen worden uitgebreid ; een zeer doctrinair onderscheid nu overtredingen meermalen zwaarder gestraft worden dan misdrijven.

Ook omtrent de omstandigheid dat het gepleegde of vermoede feit misdrijf is, moet bij den dader wetenschap bestaan. Wanneer vervolgd wordt of gevonnisd is behoeft die wetenschap niet verder te worden aangetoond dan voor zooveel aangaat den aard van het feit. Wanneer de dader weet dat degene dien hij verbergt vervolgd wordt wegens diefstal, dan weet hij ook dat die vervolgd wordt wegens misdrijf. Ook behoeft hij den naam van het misdrijf niet te kennen, zoo hij maar weet dat het feit als misdrijf strafbaar is. Doch in het geval dat do vluchteling schuldig is zonder nog vervolgd te worden is verderstrekkende wetenschap noodig, zie aanteekening 3. Het woord opzettelijk staat hier op de verkeerde plaats en behoorde alleen de materieele handeling te beheerschen.

6. De tweede vorm van het misdrijf bestaat in het vernietigen, wegmaken, verbergen, aan het onderzoek der politie of der justitie onttrekken van voorwerpen waarop of waarmede misdrijf is gepleegd of van andere sporen van het misdrijf.

Hierbij komt wetenschap omtrent schuld van eenen bepaalden dader of vervolging van dezen niet te pas.

Er is alleen vereischt het oogmerk tot bedekken van het misdrijf

Sluiten