Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dengene die van <le vrijheid is Iteroofd dan is er zelfbevrijding waarbij een ander liehulpzaam kan zijn, is zij liet werk van een ander dan is er bevrijding.

Behulpzaam zijn bij zelfbevrijding zal wel verstaan moeten worden als daadwerkelijke hulp waartoe alles kan gebracht worden wat onder de bepaling van art. 48 1° is begrepen (maar ook niet meer), met uitsluiting van het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichting, dat met liet liehulpzaam zijn te zamen elders in de wet als bevorderen wordt aangeduid, art. 203 en 204.

Het is ook niet zonder beteekenis dat hier gesproken wordt van behulpzaam zijn bij, en niet tot de zelfbevrijding; daaruit volgt dat er eene daad van zelfbevrijding moet zijn. Bestaat er eenc afspraak dat de gevangene zal trachten zich te bevrijden en een ander met een vaartuig aanwezig zal zijn om het ontkomen over eene ringgracht mogelijk te maken, dan is er geen behulpzaam zijn ingeval de gevangene er niet in slaagt het vaartuig te bereiken: evenmin wanneer de hulp bestaat in het openen van eenen uitgang die door den gevangene echter om de eene of andere reden niet bereikt kan worden.

De genoemde handelingen kunnen ook niet als poging tot behulpzaam zijn beschouwd worden; die poging is er alleen wanneer de zelfbe\ rijding gelukt zonder de hulp en deze ten gevolge van omstandigheden, van des helpers wil onafhankelijk, het met haar beoogde effect mist.

Lcliter kan hulp bij eene poging tot zelfbevrijding strafbaar zijn wegens de bepaling van art. 78.

De zelfbevrijding is voltooid zoodra de gevangene ontkomt aan het toezicht waaronder hij staat, geraakt buiten het gebouw waarin hij is opgesloten (eventueel met de afgeslotene aanhoorigheid). Wanneer hij (lus hot gereed liggende vaartuig heeft bereikt heeft hij zich zeiven bevrijd al wordt hij terstond daarna weder gegrepen, en dan hoeft ook de hulp haar beslag gekregen.

2. Met opzet heeft blijkens de Memorie van toelichting de wetgever zelfbevrijding van den gevangene als delictum sui generis niet strafbaar gesteld, ook niet indien zij met geweld of braak gepaard gaat, onverminderd echter de strafbaarheid wegens de aanwending «Ier middelen tot zelfbevrijding op zich zelve.

I 'ast men dit beginsel toe op de deelneming van den gevangene aan hetgeen door anderen tot zijne bevrijding in het werk wordt gesteld, dus aan het bij dit artikel strafbaar gestelde bevrijden, dan moet te zijnen aanzien onderscheid worden gemaakt. Die deelneming is alleen onstrafbaar wanneer zij feitelijk eene zelfbevrijding wordt, dus in geval van actieve deelneming aan liet lievrijdingswerk hetzij

Sluiten