Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet dwangmiddel van art. 276 en 278 (vroeger 292 en 294) Wetboek van strafvordering en art. 185 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Dit dwangmiddel is overigens nevens de strafbepaling gehandhaafd.

In strafzaken is alleen bekend de overbrenging van stukken ter griffie, in burgerlijke zaken ook het ter beschikking stellen op de plaats waar de stukken bewaard worden; het een en het ander is begrepen in de hier gekozene uitdrukking: overlegging.

2. Het niet overleggen is slechts strafbaar wanneer het in strijd is met een wettig bevel.

Het bevel is eerst wettig wanneer het zoowel wat zijnen oorsprong als wat vorm en inhoud betreft met de voorschriften der wet in overeenstemming is.

3. Opzet is uitdrukkelijk geëischt. De weigerachtige moet èn hot bestaan van het bevel tot overlegging èn de wettigheid daarvan gekend hebben. Ook hier schijnt de plaatsing van het woord opzettelijk, die een debat over de beoordeeling van het bevel welke de dader zich mag aanmatigen toelaat, onjuist.

Beter ware geweest: „Hij die aan een wettig bevel opzettelijk

niet voldoet"; bij die redactie blijft behouden het vereischte van bekendheid met het bestaan van het bevel, omdat iemand niet opzettelijk niet voldoen kan aan iets dat hij niet kent l).

4. Onder degenen die tot overlegging verplicht zijn worden in de betrokkene wetsbepalingen in het bijzonder ook genoemd de openbare bewaarders van stukken; op hen kan volgens de Memorie van toelichting de bij art. 44 bepaalde strafverhooging worden toegepast. Deze opvatting, die misschien juist was bij de oorspronkelijke redactie van art. 44 waarbij van misbruik van het ambt bij het begaan van een misdrijf gesproken werd, strookt niet met de tegenwoordige bepaling van dat artikel. De weigering van den ambtenaar mag misbruik van het ambt zijn, hij schendt er niet eenen bijzonderen ambtsplicht mede; hij deelt de verplichting tot overlegging immers met eiken bijzonderen bewaarder; zij is hem opgelegd omdat hij bewaarder, niet omdat hij openbaar bewaarder, ambtenaar is.

1) Hot wyzigingsontwerp van den Minister Cort van der Linden (1900) heeft: Hij' die opzettelijk niet voldoet aan een bevel.... wordt gestraft, indien het bevel wettig is, enz.

Sluiten