Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heslag of sequestratie; het opzettelijk verbergen met de wetenschap dat het goed onttrokken is aan het beslag' zonder dat die wetenschap behoeft uitgestrekt te zijn tot het opzettelijke van de onttrekking, ook zelfs zonder dat de onttrekking opzettelijk is gedaan; het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van in beslag genomen goed.

Ten aanzien van dit laatste, het misdrijf van het tweede lid, is de wet zeer ruim gesteld. Het goed behoeft slechts — en de wetenschap daarvan moet bij den dader aanwezig zijn — krachtens de wet in beslag genomen te zijn; of het zich nog in het bezit van den bewaarder bevindt dan reeds aan het beslag, op welke wijze dan ook, is onttrokken, doet hier niet af. Daarentegen is het tweede lid niet toepasselijk op goederen in sequestratie gesteld; sequestratie valt niet onder beslag, en is in het tweede lid daarnevens afzonderlijk genoemd. Do vernieling is trouwens bepaaldelijk alleen voor in beslag genomen goed in de wet gebracht. De Regeering zag in het zwijgen daarover meer bijzonder eene leemte in art. 376 van het ontwerp, dat afzonderlijk sprak van de onttrekking aan beslag ter bedriegelijke verkorting van de rechten der schuldeischers. Toen dit artikel werd geschrapt omdat de handeling voldoende door art. 198 beteugeld wordt, werd het tweede lid aan dit artikel toegevoegd omdat het ten onrechte aan art. 376 ontbroken had l).

Echter is niet duidelijk waarom wel eene gesequestreerde zaak door den eigenaar mag worden vernield. Weliswaar is eene gesequestreerde zaak altijd eene zaak waarvan de eigendom betwist is, maai' zoolang het geschil niet is uitgemaakt, kan art. 350 niet worden toegepast omdat de dader die eene der ligiteerende partijen is niet gezegd kan worden gehandeld te hebben met de wetenschap dat hij het goed van een ander vernielde.

Ik kan mij niet vereenigen met de meening dat het tweede lid overtollig zou zijn2). Vernielen en onbruikbaar maken moge, evenals tot zekere hoogte beschadigen, het beslag in zooverre verijdelen als het de oeconomische waarde van het goed, zijne waarde als voorwerp van verhaal wegneemt of vermindert, taalkundig kan het toch in onttrekken niet begrepen worden. Het onttrekken, onder liet beslag wegnemen, is geheel iets anders dan het onder het beslag laten maai' waardeloos maken.

De verhouding van het tweede lid tot art. 350 is nu deze dat het feit van het eerste uit zijnen aard wederrechtelijk is, door wien ook

1) Zie Smidt II, eerste ilruk 207, tweede druk 210. Anders Polenaar en Heemskerk, aanteekening 4.

-) Polenaar en Heemskerk, aanteekening 4.

Sluiten