Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet worden. Het komt mij echter vóór dat die lezing niet juist zou zijn; had men dit gewild dan zou geschreven zijn „of in het belang van den openbaren dienst aan een ander", of achter het woord dienst was een komma gesteld.

Er zou trouwens geene reden zijn om hier in het bijzonder alle aan ambtenaren uit welken hoofde ook ter hand gestelde voorwerpen, bijv. gevondene voorwerpen aan de politie afgegeven, te beschermen.

Wat de wetgever zicli heeft voorgesteld van zaken die aan een ander dan aan eenen ambtenaar in het belang van den openbaren dienst worden ter hand gesteld, is nocli toegelicht nocli gemakkelijk te doorgronden.

G. De ambtenaar die zich aan het hier bedoelde misdrijf schuldig maakt wordt gestraft volgens art. 361; maar wat is rechtens ten aanzien van den eigenaar van liet voorwerp? Ook hij valt onder art. 200; eenmaal gebracht ter plaatse waar liet behoort om bewaard of behandeld te worden, is het voorwerp onder opzicht van' liet openbaar gezag en heeft ook de eigenaar het recht niet zich de beschikking er over aan te matigen.

7. Over de straf zie ook art. 202.

Artikel 201.

Hij «Iie opzettelijk brieven of andere stukken, aan oen postul' telegraafkantoor bezorgd of in eene postbus gestoken, aan hunne bestemming onttrekt, opent of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

1. Het strafbare feit in dit artikel bedoeld is aan de toepasselijkheid van art. 200 onttrokken omdat daarvoor naar luid der Memorie van toelichting met eene lichtere straf kon worden volstaan.

Het materieele feit is beperkt tot het aan de bestemming onttrekken, openen en beschadigen. Het eerste omvat al die handelingen ten gevolge waarvan de brieven niet bezorgd, de overige stukken niet overeenkomstig hunne bestemming behandeld kunnen worden, daaronder wegnemen zonder oogmerk tot wederrechtelijke toeëigening en vernielen.

Openen is natuurlijk alleen toepasselijk op geslotene, niet op enkel toegevouwene of open geraakte stukken.

Onder beschadigen zal te begrijpen zijn onleesbaar maken voor zoover dit de bezorging van eenen brief niet onmogelijk maakt; onder de bestemming van eenen geslotenen brief als aan de post toevertrouwd

Sluiten