Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poging tot muntmisdrijf kan uitmaken i). Zij moet m. i. ontkennend beantwoord worden, omdat in liet voorhanden hebben uit liet oogpunt van het nog te plegen misdrijf beschouwd nog niet het begin van uitvoering ligt dat art. 45 vordert, daar voor een afzien van de uitvoering niets ongedaan behoeft gemaakt te worden; zie aanteekening 7 op art. 4f>.

5. Ook zal het enkele voorhanden hebben met de in dit artikel omschrevene wetenschap nimmer medeplichtigheid aan muntmisdrijf kunnen zijn. Immers juist de omstandigheid dat een ander aan de stoffen en werktuigen hunne bestemming gegeven heeft sluit het verschaffen van middelen of gelegenheid tot liet plegen van het misdrijf uit (van inlichtingen is hier geene sprake). Bewaren is geen verschaffen. Van behulpzaam zijn kan nog niet gesproken worden omdat er door een ander nog geen misdrijf gepleegd wordt. En ook als degene die stoffen of werktuigen voorhanden heeft er zelf de bestemming aan heeft gegeven met het doel dat een ander ze tot het plegen van muntmisdrijf zou bezigen, is er nog geen verschaffen van middelen aanwezig; dit ligt eerst in het overgeven of ter beschikking stellen, iets anders dan het voorhanden hebben '•*).

fi. Iemand die namaak, vervalsching of schennis van munt pleegt zal dit niet kunnen doen zonder de middelen voorhanden te hebben, indien hij althans niet die gebruikt welke een ander voorhanden heeft. Tocli zal men hier niet aan samenloop kunnen denken, juist omdat het gebruik van de middelen niet zonder hunne aanwezigheid mogelijk is, en het voorhanden hebben zich dus in den namaak, de vervalsching, de schennis oplost.

7. Omtrent do verbeurdverklaring bij dit artikel bepaald zie aanteekening 0 op art. 33 en 34.

Artikel 215.

liij veroordeeling wegens een der in do artikelen k20X—I omschreven misdrijven kun ontzetting van de in artikel iW no. I \ vermelde rechten worden uitgesproken.

Zie aanteekening 4 op art. 212.

') Klein, Strafbare voorbereidingshandelingen 1 tij sommige soorten van valschheid, academisch proefschrift, Leiden 1891, blad/.. 29.

2) Anders Klein t. a. p. bladz. 31.

Sluiten