Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet dus gelezen worden: zegels gelijk aan of overeenkomende met van rijkswege uitgegevene zegels l).

2. Namaken, zie aanteekening 3 op art. 208.

Vervalsehen, in liet algemeen het geven van een ander uiterlijk dan liet stuk behoort te hebben en van rijkswege ontvangen heelt, zal hier in de eerste plaats zijn het veranderen van do op het zegel uitgedrukte waarde, voor zoover het eene waarde aangeeft. Het doen verdwijnen van de waarde, dat niets anders is dan het zegel voor het gebruik ongeschikt maken, vernietigen, kan niet gepleegd worden met het oogmerk om het als onvervalscht te gebruiken of te doen gebruiken.

liet kleuren, al verkrijgt het zegel daardoor in éen opzicht het uiterlijk van een zegel van grootere waarde, is geen vervalsehen maar oplichting; zie aanteekening 3 op art. 208.

ik kan niet doelen de nieening van het Gerechtshof te Amsterdam -) dat als vervalschte postzegel te beschouwen is een zegel, samengesteld uit stukken van andere reeds tot gebruik gediend hebbende zegels.

Het eerste vereischte voor vcrvalsching van een zegel is het liestaan van een zegel waaraan eene verrichting wordt gedaan, en dat ontbreekt hier tenzij men de oorspronkelijke zegels als vervalscht wil beschouwen, maar dan zouden er zooveel vervalschte zegels zijn als er stukken van verschillende zegels zijn aaneengehecht. Aan geen van al die zegels echter is een vreemd uiterlijk gegeven, er zijn alleen de teekenen van vroeger gebruik van verwijderd, daarna is een postzegel, zij het bedriegelijk, gevormd, maar niet vervalscht. Al de onderdeden zijn echt, ze belmoren alleen niet bij elkander.

Neemt men hier vcrvalsching aan. dan moet die even goed bestaan bij het aaneenvoegen van stukken van verschillende gave en niet gebruikte zegels.

3. liet misdrijf van no. 2 is enkel een vorm van namaak, zie aanteekening 3 op art 208; dat hot niet onder vervalsehen begrepen kan zijn, blijkt ook daaruit dat vervaardigen (nieuw maken) het vervalsehen (valseh maken van hetgeen echt was) uitsluit; zie art. 217 dat spreekt van het vervalsehen van echte teekenen.

Intusschen zou ook niet oenen echten stempel eene vcrvalsching kunnen gepleegd worden zoo hij slechts gebruikt wordt om bijv. het

1) 1'olenaar en Heemskerk, aanteekening 4.

-) Arrest van 12 December 1899, Wbl. 74-i"2.

Sluiten