Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardecijfer te veranderen, wat trouwens voor zoogenaamde formaatzegels geene uitwerking zou hebben zoolang het formaat van gezegeld papier met de waarde van het zegel verband houdt; alleen bij gebruik van papier waarop later een zegel wordt gesteld zou liet eens gestelde door eene nieuwe stempeling kunnen worden overgedrukt met verandering van het bedrag.

4. Bij art. 210 wordt een gelijk oogmerk gevorderd nis bij art. 208. I it den eisch van dit oogmerk volgt dus ook hier de eisch van opzet bij de gepleegde handeling, zie aanteekening 5 op art. 208.

5. Voor de bijkomende straf zie art. 224.

Artikel 217.

.Mei gevangenisstraf van ten hoogste vijl' jaren wordt gestraft:

1°. hij die op gouden of zilveren werken valsche rijksmerken of door de wet vereischte meesterteekenen plaatst of echte vervalscht, met het oogmerk om die werken te gebruiken of door anderen te doen gebruiken alsof de daarop geplaatste merken of teekenen echt en onvervalscht waren;

-°. Iii.j die, met gelijk oogmerk, op du bedoelde werken merken ol teekenen plaatst door wederrechtelijk gebruik te maken van echte stempels;

• 5°. hij die echte rijksmerken ol' door de wet vereischte meesterteekenen inzet, aanvoegt of overbrengt in, aan ol op andere gouden of zilveren werken dan die waaraan zij oorspronkelijk zijn aangebracht, met liet oogmerk om die werken te gebruiken of door anderen Ie doen gebruiken alsof de bedoelde merken of teekenen oorspronkelijk daarop waren geplaatst.

1. Dit artikel strekt mede ter vervanging van het tweede lid van art. !) en het vierde lid van art. 13 der wet op den waarborg en de beldstiiig der gouden eu zilveren werken van 18 September 1852, Stbl. 1,8, welke bepalingen bij de handhaving der strafbepalingen in zaken van rijksbelasting in het algemeen in art. 7 der invoeringswet uitdrukkelijk worden afgeschaft.

Sluiten