Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 222.

Het oogmerk om aan de zegels eene hoogere waarde voor verzamelaars te geven valt dus buiten de bepaling van art. 222, en kan

waiuieei uci utfueu uuuenianuscne postzegels, naar onistandigheden enkel onder art. 326 of art. 329 20 vallen.

De woorden der Memorie van toelichting mogen niet tot een ander besluit leiden, ten eerste omdat hetgeen er in betoogd wordt niet juist is, ten andere omdat er eene betere reden is voor de noodzakelijkheid der woorden „als waren zij nog niet gebruikt"; iemand die voor zijn genoegen of tot het doen van chemische proeven of zelfs om zich te vergewissen of de gebruikelijke wijze van afstempeling voldoende is de stempel merken verwijdert behoort niet strafbaar te zijn.

3. Het kan niet bepaald noodig geacht worden dat het merk volkomen is verdwenen, indien liet slechts zoover is weggenomen dat er mogelijkheid van gebruik ontstaat, al zijn er ook sporen van hot merk overgebleven

De eisch van volkomeue wegmaking van het merk zou tevens zijn de eisch van liet verdwijnen van alle bewijs van het misdrijf l).

4. Voordat wijziging in dit artikel was gebracht stelde het in liet algemeen strafbaar het bezigen, verkoopen, enz. van zegels die reeds tot gebruik gediend hebben, als waren zij ongebruikt.

Daaronder viel niet alleen het gebruik van postzegels ontdaan van liet stempel merk, maar ook het gebruik van plakzegels ontdaan van hetgeen er over heen geschreven was en van formaatzegels na wegmaking van hetgeen op het gezegelde papier was geschreven.

Thans is echter het strafbare gebruik veel meer beperkt, omdat liet alleen voorafgegaan kan zijn door het ontdoen van het merk dat bestemd was om de zogels voor verder gebruik ongeschikt te maken. Elke handeling waardoor op andere wijze het dubbele gebruik mogelijk wordt gemaakt, en het weder gebruiken, verkoopen enz. na zoodanige handeling blijft nu buiten liet bereik van art. 222; in het bijzonder ook het wegmaken van letters op plakzegels, omdat die letters geen merk zijn.

Het gebruik van een plakzegel na wegmaking van het er over heen geschrevene zal echter als dubbel gebruik vallen onder het bereik van art. 11 der wet van 11 Juli 1882, Stbl. 93; het dubbel gebruik van ander gezegeld papier wordt behandeld bij art. 7 der wet op het recht van zegel van 3 October 1843, Stbl. 47^).

') Zie Rechtbank Amsterdam 20 Maart 1902, 1'. v. J. 1902, no. 1S5.

2) Polenaar en Heemskerk, aanteekening 1 en li.

noyon , Het Wctb. r. Strafr. II, 2e druk. 26

Sluiten