Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heelt of I»iimen liet rijk in Europa invoert, met het oogmerk om ze als echt en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.

1. Zie de aanteekeningen op art. 209 en 211. Het uitgeven is hier niet gelijk daar strafbaar gesteld, omdat het reeds is gebruik maken van een valscli of vervalscht stuk en als zoodanig onder art. 225 valt.

2. Voor de bijkomende straf zie art. 235.

Artikel 233.

Hij die opzettelijk valsche of vervalschte biljetten eener krachtens de wet opgerichte Nederlandsche circulatiebank weder uitgeeft nadat de valschheid of vervalsching hem is bekend geworden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

Zie de aanteekeningen op art. 213.

Artikel 234.

Hij die stollen of werktuigen voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van eenig in artikel ±20 no. 2—5 omschreven misdrijf, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

De stoffen en werktuigen worden verbeurdverklaard.

Zie de aanteekeningen op art. 214.

Artikel 235.

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 225—229 en 232 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 no. 1—4 vermelde rechten worden uitgesproken.

Sluiten