Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 237.

Mei gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt gestraft:

1°. hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat; k2°. hij die een huwelijk aangaat, wetende dat de wederpartij daardoor een dubbel huwelijk aangaat.

Indien liij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat, aan de wederpartij zijn gehuwden staat heeft verzwegen, wordl liij gestralt mei gevangenisstraf van Ion hoogste zes jaren.

Ontzetting van de in artikel 2S no. 1—5 vermelde rechten kan worden uitgesproken.

t. Art. 237 stelt in zijne beide nummers onderscheidenlijk strafbaar de partijen bij een huwelijk waardoor eene harer, degene die reeds gehuwd was, een dubbel huwelijk aangaat.

Iemand kan, gehuwd zijnde, weder een huwelijk aangaan zonder daardoor de voorschriften der burgerlijke wet te overtreden en zich aan oen misdrijf schuldig te maken, nl. in het geval van art. 549 en volgende van het Burgerlijk wetboek. Onder dubbel huwelijk is dus te verstaan oen huwelijk dat nevens een ander huwelijk van dezelfde persoon bestaat1); in liet geval evenbedoeld heft het eene huwelijk het andere op.

2. Is voor het misdrijf van bigamie noodig dat de beide huwelijken

onaantastbaar zijn?

Absoluut onaantastbaar is liet tweede huwelijk niet, want juist omdat het een dubbel huwelijk is lijdt het aan nietigheid. Maar ook daarbuiten is noch de onvernietigbaarheid van het eerste noch die van het tweede huwelijk een vereischte. Immers een huwelijk bestaat, aan welke reden van nietigheid het lijden moge, zoolang het niet nietig verklaard is.

Heden tot twijfel geeft intusschen de bepaling van art. 141 Burgerlijk wetboek volgens welke eene actie tot nietigverklaring van het tweede huwelijk niet kan worden toegewezen in geval de nietigheid van het vorige huwelijk wordt beweerd en uitgemaakt.

Deze bepaling van do burgerlijke wet, blijkbaar alleen uitvloeisel

1) Dubbel huwelijk behoeft niet juist het tweede, het kan ook een derde of vierde zijn. Kik volgend huwelijk is dubbel in verband niet een vroeger.

Sluiten