Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonte bestaat uit pluraliteit van feiten, die echter niet slechts toevallig elkander opvolgen maar onderling in zeker verband staan. In het algemeen zal uit omstandigheden moeten worden opgemaakt of de herhaling eene gewoonte oplevert. Vooral komt daarbij in aanmerking of voortdurend gelegenheid tot het plegen van ontucht wordt gegeven, evenals bij art. 417 tot het verkoopen, ruilen, verpanden, doen verbergen van door misdrijf vei kregen goed. Daarbij is het onverschillig of die gelegenheid aan ieder dan wel aan enkele personen of zelfs slechts aan éene verschaft wordt l). De enkelvoudvorm „door een minderjarige met een derde" leide vooral niet tot het besluit dat er slechts van éen paar menschen gesproken wordt.

7. Voor de bijkomende straf zie art. 251.

Artikel 251.

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 239 en 241—2.">0 omschreven misdrijven, kan ontzetting' van de in artikel 28 no. I—5 vermelde rechten worden uitgesproken.

Indien de .schuldige aan een der misdrijven in de heide vorige artikelen omschreven het misdrijf in zijn beroep hegaat, kan hij van de uitoefening van dat heroep worden ontzet.

Na de invoering der wet van 12 Mei 1902, Stbl. 01, wordt in het eerste lid in plaats van artikel 28 no. 1—5 gelezen: artikel 28 no. 1—4.

Hooge Raad 27 Juli 1895, Wbl. 0711, P. v. J. 1895, no. 74.

Uit de woorden „eene gewoonte maakt" leidt Besier in Rechtsgeleerd Magazijn XX, bladz. 90 en volg. af dat men hier met een voortdurend delict te doen heeft. Dit bestaat echter zooals hij zelf (bladz. 82) toegeeft uit het op een bepaald oogenblik geconstateerde hebben van eenen verbodenen toestand. Het hebben van eene gewoonte — wat toch niets anders is dan het maken van eene gewoonte van bepaalde handelingen — bestaat echter niet uit iets oogenblikkelijks maar is samengesteld uit eene reeks van feiten.

Rij zijn beroep op 's Hoogen Raads voormeld arrest maakt deze schrijver een verkeerd gebruik van het woord voortduren. Voortdurend handelen is toch niet het handelen uno actu maar het plegen van eene reeks opeenvolgende handelingen. In zooverre heeft het woord eene andere bet eekenis in voortdurend handelen dan bijv. in voortdurenden toestand.

Sluiten