Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 November. Hoofdstuk X (oorlog) der staatsbegrooting. Algemeene

beraadslaging. 4

Over welke middelen kan de regeering beschikken, indien de belangen

der defensie dreigen in botsing te komen met die van aanleg van werken van algemeen nut?

Er was geklaagd over den geringen voortgang, die met de doorgraving van Holland op zijn smalst gemaakt werd.

In eene vergadering, die ik tot mijn leedwezen niet heb kunnen bijwonen, het was, meen ik, op den laatsten dag der afgeloopen week, is door den geachten spreker uit de hoofstad (den heer Godefroi), zooals ik bij nalezing der discussie zag, geklaagd over het lang uitstel van beslissing over een plan van publiek werk van algemeen belang. Ik heb dit werk, zooals het oorspronkelijk was voorgesteld, insgelijks voor een werk van algemeen belang gehouden. Het werd voorgesteld in de laatste dagen van mijn bestuur en het is uit de behandeling, die ook dat geachte lid heeft herinnerd, gebleken, dat ik mijne belangstelling aanstonds door de daad zelve heb aan den dag gelegd. De verdere geschiedenis der zaak is mij niet anders, dan uit de redevoering van den geachten afgevaardigde uit de hoofdstad bekend. Ik spreek dan ook over die geschiedenis niet, maar zij geeft mij aanleiding om, ten aanzien van een gewichtigen tak van best.uur, eene bedenking aan de Kamer en de Regeering te onderwerpen.

Het geschiedt menigmaal dat een ontworpen werk van algemeen nut met het defensiewezen in aanraking komt. In zoodanig geval is tweeërlei uiterste denkbaar. Het eene is, dat de eischen der defensie volstrekt verbieden zoodanig werk tot stand te laten komen; het andere, dat het Departement van Oorlog van het ontwerpen van zoodanig werk partij trekke om de inrichtingen der defensie te verbeteren ten koste van hen, welke de concessie van het werk vragen.

Waar deze uitersten voorkomen, is het eerste betreurenswaardig, het andere een onrecht, gepleegd jegens het algemeen belang. In den regel vindt men zich tusschen beide in. Bij het Departement van Oorlog bestaan tegen het ontworpen werk bedenkingen. Het brengt in het verdedigingsstelsel der betrokken plaats of streek eene wijziging, en denadeelen, die uit deze wijziging ontstaan, moeten vergoed worden door nieuwe werken, die men voorstelt aan de aanstaande concessionarissen te hunnen koxte te verrichten. Dat deze die kosten dragen is dan niet onbillijk, wanneer de voordeelen, die het werk van algemeen nut hun belooft, toelaten, dat het kapitaal, hetwelk zij voor hunne onderneming behoeven, met die kosten worde vermeerderd.

Doch in het andere geval, dat evenzeer denkbaar is en meer dan eens is voorgekomen, dat, namelijk, de kosten, die men zou moeten maken om de eischen van het Departement van Oorlog te bevredigen,

o*

Sluiten