Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zij op dien weg wil blijven, ziedaar het eenig doel van mijn amendement.

Waarom, vroeg de heer van Hall, thans voor het eerst het eigenlijk beginsel van het amendement voorgedragen?

Er was hier geen sprake, meende de heer Mackay, van een nieuw werk; het gold slechts een maatregel van rivierverbetering. Men verlangde eene afzonderlijke wet, ten einde de regeering de zaak nog meer zou kunnen toelichten. Wat had de regeering echter nog meer uiteen te zetten? Kon men de lielangen der ingezetenen daaraan wagen ?

Het eerste punt. Ik heb nu voor het eerst den grond van mijn amendement verklaard. Ik deed dat gisteren reeds, en heden andermaal met een enkel woord bij de inleiding van mijn voorstel.

Het tweede punt. Het belang der ingezetenen. Het belang der ingezetenen loopt bij mijn amendement geen gevaar; integendeel, ik geloof dat voor dat belang beter, meer volledig en even spoedig kan worden gezorgd, wanneer de zaak behandeld wordt op de wijze, zooals ik zou wenschen.

Een derde punt. „Dat werk is een gedeelte van de rivierverbetering." Dit moet ik, Mijneer de Voorzitter, blijven tegenspreken. Het is een afzonderlijk werk, en wanneer ik zeg een afzonderlijk werk, dan zeg ik te weinig. Het is eene afzonderlijke reeks van werken. Niemand toch in de Kamer zal zich voorstellen, dat aan de werken, waarvoor thans de middelen worden gevraagd, niet een tweede en derde vervolg in volgende jaren zal moeten worden verbonden. Dat het eene afzonderlijke, eene nieuwe reeks van werken is, blijkt ook uit het amendement van den geachten voorzitter der commissie, door het Gouvernement benoemd (den heer Del prat). Ware hetgeen voor Steenenhoek wordt geëischt niet anders dan een deel der doorloopende rivier verbetering, dan zou nu evenmin splitsing, zooals hij voorstelt, afzondering, in een artikel op zich zelf, kunnen plaats vinden, als men vroeger de rivierverbetering van de gewone kosten van onderhoud en herstel kon afzonderen.

7 December. Algemeene beraadslaging over de zevende afdeeling (onderwijs).

Gematigd liberaal? Wat is daarvan de beteekenis?

De school te Delft.

Ik verlang eene enkele opmerking over de school te Delft aan de Vergadering en aan de Ministers te onderwerpen.

Vooraf een woord over eene uitdrukking van den Minister van Koloniën, die mij gisteren heeft bevreemd; eene uitdrukking, die ik gaarne opvat in de stemming, waarin ik altijd ben of waarin ik kome, wanneer het geldt met dien Minister in redewisseling te treden. Ik herinner mij levendig het genoegen dat ik steeds in zoodanig geval smaakte, toen de Minister als afgevaardigde nevens mij op deze bank gezeten was. En ik ben nog in diezelfde stemming, wanneer ik hem

Sluiten