Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

industrie zal niet bloeiende blijven, dan wanneer zij alle krachten inspant en alle kunstmiddelen te baat neemt om zich op de hoogte te houden van gelijke industrie in den vreemde. Wanneer wij nu het omgekeerde doen van hetgeen de algemeene strekking is dezer tariefsherziening, wanneer wij eene nijverheid, die tot dusver zoo gelukkig was aan haar natuurlijken wasdom overgelaten te zijn, door beschermend recht in een onnatuurlijken toestand plaatsen, zal dit dan niet ten gevolge hebben dat zij achteruit ga? Mij dunkt aan eene toenemende nijverheid mag dergelijk hachelijk geschenk in geen geval worden opgedrongen. Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter, dat men, den toestand latende zooals die is, beter voor die fabrieken zal zorgen. Wij hebben de garens vrijgemaakt. Dat is eene bescherming, zooals zij behoeven. Geene andere. Ik wensch niet dat op dit gebied plaats hebbe, hetgeen wij, bij ons, zoo dikwijls zagen gebeuren, dat de industrie, op tariefsbescherming rekenende, meer dan op inspanning van eigen kracht, zich geducht misrekene.

15 Maart. Beraadslaging over het artikel: meekrap.

Mijn amendement strekt om de gestampte of gemalen meekrap en de garancine en colorine vrij van invoerrecht te stellen.

Wat het eerste betreft, de gestampte of gemalen meekrap, reclameer ik, Mijnheer de Voorzitter, hetzelfde beginsel ten gevolge waarvan wij de garens en andere grondstoffen hebben vrijgesteld. Ik geloof een genegen oor te zullen vinden èn bij den Minister èn bij de Vergadering voor dit eenvoudig betoog. Een van beide is waar, óf de hier te lande gestampte en gemalen meekrap voorziet in de behoefte, en dan komt het niet te pas den invoer te bezwaren met iets dat naar een beschermend recht gelijkt, want in dit geval zullen wij aan hetgeen onze stamperijen of maalderijen leveren natuurlijk de voorkeur geven boven de stoffe, die wij met hooger onkosten van elders zouden kunnen ontbieden; of de hier te lande gestampte en gemalen meekrap voorziet niet in de behoefte, en waartoe dan het recht? Dan dient het ten koste onzer garancinefabrieken en Turksch-roodververijen enkel om eene gebrekkige en onvoldoende voortbrenging te doen blijven wat zij is. Ik voeg er bij, dat onder andere de kamer van koophandel en fabrieken te Middelburg, juist in het belang van de garancinefabrieken, geheele vrijstelling vraagt.

Wat het amendement op de garancine betreft, behoef ik enkel aan te halen dat van dit artikel voor millioenen uitgevoerd wordt.

De opbrengst der rechten voor de gestampte en gemalen meekrap bedraagt f 1055 en die voor de garancine f 134, zoodat het verlies, door de schatkist te lijden, voorzeker tegen mijne amendementen niet zal beslissen.

Het amendement werd met algemeene stemmen aangenomen.

Sluiten