Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor appèl in laatsten aanleg kan men in een land zeer wel eene meerderheid van hoven .aannemen, maar voor cassatie kan men met

anders willen dan één hof.

Wat geschiedt nu bij den rechter in appèl, wat bij dien in cassatie? Aan den rechter in appèl wordt een nieuw volledig onderzoek opgedragen. Het onderwerp van zijne kennisneming is de zaak, alsof "zij nog niet behandeld ware. Voor den rechter in cassatie daarentegen is niet de zaak, maar het gewezen vonnis het onderwerp. Bij hein wordt enkel de vraag geopperd, of dat in strijd is met de wet. Wat doet nu de rechter in appèl? Hij wijst zijn arrest over de feiten, zooals die zich aan hem na zijn onderzoek voordoen, en past daarop, na zelfstandige overweging aller rechtsgronden, de wet toe.

De rechter in cassatie bepaalt zich tot kritiek van het aangevallen

vonnis, dat hij met de wet vergelijkt.

Er wordt dus bij cassatie rechtstreeks gewaakt tegen wetsschenms en voor juistheid van uitlegging en toepassing der wet; hetgeen bij uitspraken in appèl niet anders dan indirekt en soms in het geheel

niet geschiedt. .

Bij de behandeling in appèl beschouwt de rechter niet alleen de

feiten, onafhankelijk van den eersten rechter, maar gaat ook de nieuwe rechtsgronden na, die hem voorkomen. Het kan derhalve webeuren, dat de wet door den eersten rechter met juistheid is toegepast maar dat toch het vonnis wordt hervormd of door een ander vervangen. De rechter in appèl vervult dus niet de behoefte, waarin door den cassatierechter wordt voorzien.

Daarmede betwist ik niet, Mijnheer de Voorzitter, dat eene reeks van arresten in appèl van invloed kunne zijn op uitlegging der wet en op hare juiste toepassing. Maar dit is een toevallig gevolg van de rechtspraak in appèl, en het is het uitsluitend en onmiddellijk

doel van de instelling der cassatie.

De Minister hecht, evenals vele leden dezer Vergadering, zeer veel aan eenheid of eenparigheid van rechtspraak. Misschien hecht ik daaraan niet zó&veel als de Minister. Ik ben geneigd om verscheidenheid, ja verschil van rechtspraak te stellen boven eenheid van dwaling.'Voor zooveel men echter terecht aan eenparigheid en uniformiteit van rechtspraak hecht, is het, dunkt mij blijkbaar, dat die kunnen worden verzekerd door rechtspraak in cassatie, maar gewis met in gelijke mate door rechtspraak in appèl.

Cassatie - zegt de Minister — „strekt in het belang van de wet ; ik "wil — zegt hij -- het belang van de rechtzoekenden. Zeer terecht is door een vorigen spreker opgemerkt , dat de rechterlijke instellingen in het belang van de rechtzoekenden worden gevestigd. En wat mij betreft, juist in het belang der rechtzoekenden wensch ik de cassatie te behouden. In Engeland pleegt men te zeggen dat de wetten het aangeboren recht zijn van ieder Engelschman. Dat is hetgeen

Sluiten