Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere corpsen daardoor aanstonds worden gedesorganiseerd? Ik verzoek dat men lette op het doel van mijn amendement, hetgeen niet is dat voor gewone tijden het bondscontingent enkel uit vrijwilligers worde samengesteld, maar dat men nu, in zoover dat contingent voor den Duitschen dienst beschikbaar moet worden, trachte in voorbijgaande behoefte vooral door vrijwilligers te voorzien. Stel het ergste, stel dat men tot mobilisatie overga, en dat het Gouvernement gedaan hebbe wat het kon om, volgens de meening door den Minister van Oorlog zeiven te kennen gegeven, zooveel mogelijk vrijwilligers te erlangen. Daarna, nadat de oorlog, of de beweging, zonder oorlog, geëindigd zal zijn, keert het regiment terug. Is er nu, bij eenige administratieve buigzaamheid van het Departement van Oorlog, zoo groote moeite om die vrijwilligers wederom over andere corpsen te verdeelen? Ik heb jaren lang hooren klagen, dat er te weinig vrijwilligers bij ons zijn. Het Gouvernement en die leden der Kamer, welke eene goede inrichting van het leger bijzonder voorstaan, hebben die klacht menigwerf herhaald. En nu de gelegenheid zich aanbiedt om meer vrijwilligers te krijgen, die men later elders dan bij het contingent zou kunnen gebruiken, nu zou men zich daartegen verzetten? Dat is tevens een antwoord op de hoogst overdreven vrees van den geachten afgevaardigde uit Zevenaar (den heer van Nispen). Ik denk niet mede te werken tot eenigen maatregel, waarvan die vrees de drijfveer zal zijn. Maar zelfs wanneer men in den geest van dien spreker wilde handelen, dan zou juist de prikkel om de miliciens van het Limburgsch Bondscontingent te doen vervangen door vrijwilligers meer vrijwilligers ter onzer beschikking doen komen; en dat grooter getal zal ons in alle opzichten, ook voor Nederlandsche belangen, nuttig kunnen wezen.

De geachte afgevaardigde uit Steenwijk zegt: Hoe zal het gaan, wanneer het Limburgsch contingent een afzonderlijk bestaan moet erlangen? Er zal daarbij geen avancement zijn. Maar het is mijne meening niet, dat contingent tot een afzonderlijk corps te maken. Van het oogenblik dat de opperveldheer de mobilisatie zal bevelen, komt dat contingent in Duitschen dienst. Teruggekeerd uit den dienst, is het een Nederlandsch corps, en het avancement zal bij dat corps rouleeren als bij de andere corpsen onzer cavallerie.

„Landwehr." Ik heb dat woord genoemd in vergelijking met onze militie. Maar ik ben op dit punt zeer verkeerd begrepen. Mijne meening was niet onze militie in alle opzichten met de „Landwehr' gelijk te stellen, schoon ik beweer en blijf beweren dat onze militie veel meer dan onze schutterijen met de „Landwehr overeenkomt. Het punt, waarom het te doen was, is dat tusschen de troepen, die als contingent door de Duitsche Bondsstaten geleverd worden, en onze militie een zeer groot verschil bestaat. Dat verschil wensch ik te doen gelden daar waar wij te spreken hebben, te Frankfort; niet

Sluiten