Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst llnnif^eyet ^ ^ "" * be8tUUfder8 ™ den

van ^llijn42bivikehr°rWaarïn' 611 nU 8tel ik V00r' de tweede . " . 11 het 8ewiJz'gd ontwerp te vervangen door de aange¬

haalde bepalingen van het voorgaande ontwerp.

Het amendement werd sonder discussie door de regeering overgenomen.

Artikel 45. „De bestuurders van een spoorwegdienst worden gestraft„Zoo zij enz.

in "u'Lf m'" ,'U'iT -°P SP°°rWeg 0penen alv0rens het dienstreglement,

i ' 'S g0edgekeurd en de in artikel 5 bedoelde machtiging

is verleend, met eene boete enz."

Ik vraag of de Regeering bedacht was op de verandering, die in de

ten.geVOlge C,er gebracht in artS, no^g

kan zyn Die wijziging namelijk eischt tweeërlei machtiging, die in het opstel der Regeering niet werd gevorderd. Daarin vorderde men

S^htTÏr8 t<?t °Pemng Van Cen <HenSt' UU wordt machtiging

voerTuln ir L?,eTi 611 t0t herVatÜng' èn om nieuwe of herstelde voertuigen in gebruik te mogen nemen. Ik laat aan den Minister over

te beoordeelen, welke verandering de vierde alinea van dit artikel uit dien hoofde zal moeten ondergaan.

De regeering bracht eene verkeerde wijziging aun.

Nu is er blijkbaar misverstand. Ik hel, de vrijheid genomen de

ons de Mini* t Tn ? °" de 4(,e illinea, en hetgeen

ons de Minister voorstelt, betreft de 5de. Het is, zoo ik mij niet

herv- II leg' V a!inea die Wijzigin« behoeft' D« voortzetting of ervatting, waartegen de 5de alinea straf bedreigt, volgt op eene van overheidswege bevolene staking - doch art yiet iJi i staking als geboden kan zijn krachten^ aH. 13 of 25 op

ZT° "Ti * ,*'T 'fe O"'1""™»'» bedoten ,J, Ook indH

laatste geval kan de dienst niet zonder machtiging van het Gouver-

nunt b "tt/ Va" den WOrde» hervat. Dat is één

punt hetgeen de 4de alinea van art. 45, dunkt mij, door strafbepaling behoort te verzekeren.

Het tweede punt betreft nieuwe of herstelde rij- of voertuigen Die moeten volgens art. 5, zooals het nu luidt, worden opgenomen

het in ^ ^ gebruikt Kr moet dus machtiging tot'

, '' "enie" worden ingewacht; en om dat te waarborgen

moet eene strafbepaling in de wet worden geschreven eene straf' bepaling, die van de algemeene strafbepaling der 4de alinea denkelijk al moeten verschillen. Wellicht achten toch de Ministers deze s f

zs&xjzz1*» — ~

De minister van justitie hield de aangebrachte wijziging voor goet,.

Sluiten