Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder de regeling, die wellicht hetgeen men met de verzoekers voorhad zou buitensluiten, af te wachten, zou worden gecontracteerd? Hierin ontbreekt voor mij een behoorlijke samenhang.

Eene andere vraag. A\ anneer, zooals in die beschikking geschiedt, de Minister dergelijke toezegging doet, wordt dan hetgeen het opperbestuur zijn en blijven moet, niet miskend? Is het niet de taak van den Gouverneur-Generaal te contracteeren en dus, indien het te pas komt, toezeggingen, daartoe betrekkelijk, te doen? Moet men niet, om het opperbestuur in zijn hoogen stand te bewaren, de verantwoordelijkheid van dergelijke handelingen laten aan den Gouverneur-Generaal ? \ erzwakt men niet het opperbestuur, wanneer men het tot zulke maatregelen laat afdalen?

Eene derde vraag met opzicht tot die beschikking: Was de toezegging daarbij gedaan, iets anders dan gunst? Of was er eene andere oorzaak ?

'2. Het tweede punt, waarover de Minister mij verplichten zou eene bedenking op te lossen, betreft de verbindende kracht eener toezegging, als hier geschied, voor een volgend Minister.

Het komt mij voor, dat de Minister daaraan te recht getwijfeld heett. De Minister zelf roept in, dat de voorwaarden, „waaronder die toezegging zou worden ten uitvoer gelegd", niet waren bepaald. Het bevreemdt mij daarom, dat de Minister later ging aarzelen. Daarenboven, indien een volgend Minister begreep, dat eene dergelijke toezegging was tegen het algemeen belang — en het algemeen belang is toch hier de eenige toetssteen — zou dan de Minister evenwel gebonden zijn ?

3. In het vervolg zijner rede zegt ons de Minister, dat „de transactie werd gebezigd als een middel om het Gouvernement van eene toezegging te ontslaan, waaruit later reclames in of buiten rechten hadden kunnen voortvloeien." Ik kom niet terug op het laatste punt; ik heb het zooeven behandeld. De transactie is alzoo, volgens de verklaring van den Minister, een middel geweest om zich van eene toezegging te ontslaan. De Minister had, dunkt mij, ook kunnen zeggen : om aan eene toezegging te voldoen. In allen geval blijkt uit zijne verklaring, dat hij niet rechtstreeks aan de toezegging heeft willen voldoen, maar de transactie als middel daartoe gebezigd heeft. Dat wil zeggen: de Minister heett, volgens zijne eigene verklaring, aan een omweg de voorkeur gegeven boven den rechten weg.

Ik verzoek den heer Minister om eenige opheldering, waarvan de stem, die ik over de conclusie heb uit te brengen, grootendeels zal afhangen.

Antwoord aan den minister van koloniën en den heer Mijer.

19*

Sluiten