Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

satie min of meer worden hof van appèl, een rechter van onbepaalde rechtsmacht.

De Minister zal dus, door zijne verandering, in den beginne niets, en later wellicht veel meer dan hem of ons lief kan zijn bereiken.

De minister eindigde met het amendement over te nemen.

Artikel 65. „De rechtsmacht van den hoogen raad strekt zich op den voet l>ü bijzondere wetten of algemeene maatregelen van inwendig bestuur bepaald, mede uit tot de beslissingen der rechtelijke macht in de koloniën en bezittingen van den staat in andere werelddeelen."

Amendement van den heer van Eek, te doen vervallen de woorden: „of algemeene maatregelen van inwendig bestuur."

Het schijnt mij zoo min, als mijnen vriend, den afgevaardigde uit Rotterdam (den heer Olivier) twijfelachtig, dat het beroep op den Hoogen Raad bestemd is om te strekken tot een waarborg voor de ingezetenen onzer koloniën; een waarborg dien alleen regeling bij de wet zal kunnen geven. De Minister schijnt voorbij te zien, dat zoowel in Oost- als in West-Indië hoven van hooger beroep bestaan. Anders vat ik zijne redeneering niet, dat de Hooge Raad te dezen aanzien als koloniale redder te beschouwen is.

Ik kan ook het juridiek begrip niet vatten van den vorm eener regeling bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur. Die maatregel, den Hoogen Raad eene rechtsmacht opdragende en de wijze van rechtspleging voorschrijvende, zal geen maatregel van inwendig bestuur van het Rijk kunnen worden genoemd. Het zal een maatregel van inwendig bestuur der koloniën zijn. Een maatregel van inwendig bestuur der koloniën , regelende de rechtsmacht van den Nederlandschen Hoogen Raad? Inderdaad, zoo ik kiezen moest, of aanleiding te geven tot zulk eene regeling, öf het geheele artikel te doen wegvallen, ik zou het laatste verre verkieslijk achten.

Ik kan ook niet overeenstemmen met den Minister van Justitie, wanneer hij zegt, dat dit artikel niets praejudicieert.

Indien ik mij niet bedrieg, zal, wanneer het artikel zoo blijft, de bevoegdheid om bij maatregel van inwendig bestuur te regelen daaruit worden afgeleid; en dat is hetgeen ik niet wil.

Kon men niet, in plaats van „algemeene maatregelen van inwendig bestuur", spreken van „algemeene verordeningen"? vroeg de heer Mijer.

Ik zal afwachten wat de Minister zeggen zal omtrent het voorstel van den geachten afgevaardigde uit Zwolle (den heer Mijer). Ik wil echter herinneren dat in het Reglement op het beleid der

Sluiten