Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De conclusie laat dus vrijheid aan de Regeering overeenkomstig de verplichtingen die nu op haar rusten en onder hare verantwoording, eene verantwoording die elk oogenblik kan worden gevraagd, maar die, wanneer het tijdstip voor mededeeling niet gunstig mocht wezen, in 's lands belang, in het belang van de zaak zelve, op dat oogenblik door de Regeering zou kunnen worden geweigerd, eene weigering echter die enkel uitstel der mededeeling of rekenschap ten gevolge zal kunnen hebben.

Bedoelde het voorstel, vroeg wederom de minister, dat door de regeering het initiatief zou worden genomen tot de verlangde mededeeling?

De Minister van Buitenlandsche Zaken geeft ons een proef van de voorzichtigheid, die hij in den diplomatischen omgang wenscht te betrachten. Ik keur die voorzichtigheid niet af, maar geloof toch dat de betrekking tusschen den Minister en de Kamer eene andere is, dan die van den Minister in het verkeeren met vertegenwoordigers van vreemde Staten.

tk dacht dat de conclusie duidelijk was, ook zonder de uitlegging die ik nu op verzoek van den Minister, daaraan zal geven.

Wanneer in eene aangelegenheid, bij ons aanhangig, tot verzending aan den Minister met verzoek om inlichting wordt besloten, dan zal tweeërlei kunnen gebeuren: de Minister geeft die inlichting zonder nieuwe vraag, en dit is het gewone geval, of hij stelt uit, en dan staat het aan ieder lid der Kamer vrij den Minister te interpelleeren. Evenzoo verwacht ik in deze zaak, dat de Minister ons de verlangde mededeeling doen zal zoodra mogelijk ; duurt ons de tijd te lang, dan zullen wij de vrijheid nemen, den Minister te vragen, of hij ons opheldering van den stand der zaak kan geven.

De lieer van Zuylen v. Nyevelt stelde thans voor: „De kamer kennis genomen hebbende van het verslag enz. besluit onder dankbetuiging enz. tot verzending van dit verslag aan de ministers van binnen- en buitenlandsche zaken, om daarvan partij te trekken bij de maatregelen, welke de regeering zich in het belang van Nederland verplicht mocht achten te nemen, met verzoek om onderricht te worden van den aard dier maatregelen."

Ik moet den geachten spreker uit Zwolle (den heer van Zuylen van Nyevelt) verschooning vragen. Het geachte lid heeft zich beklaagd, verneem ik nu, dat ik zijne vraag niet heb beantwoord. Ik kan mijne zitplaats nog moeilijk verlaten, en ik heb van hier zijne rede niet verstaan. Zijne vraag, zooals ik thans hoor, was: laat de conclusie de Regeering vrij in de keuze der middelen van herstel? Die vraag wordt, dunkt mij, door de conclusie zelve duidelijk beantwoord; te duidelijker van wTege de tegenstelling tusschen

23*

Sluiten